Mariusz Wieczorek – kandydat na burmistrza / aktualizacja

0

Mariusz Wieczorek, 56l., kandydat na Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec

Aktualne informacje nt. kampanii: facebook.com/KWW-Mariusz-Wieczorek-704710603217119/

Część Państwa mnie zna, a niektórzy poznali dopiero widząc mnie na plakatach czy banerach, zastanawiając się kim jest ów człowiek, czy to będzie wiarygodny gospodarz naszej gminy? Jeśli zadajecie sobie to pytanie, zapraszam na spotkania, a mam nadzieję rozwieję wątpliwości.

Przedstawiając krótko siebie, mogę napisać, że mieszkam od urodzenia w Węglińcu. Tutaj poznałem swoją żonę, tutaj urodziły się moje dzieci. Po ukończeniu szkoły podjąłem pracę w lokomotywowni PKP I klasy w Węglińcu, gdzie zarządzałem wydziałem socjalnym. W 1991 roku założyłem własną działalność, którą prowadziłem przez następne 25 lat.

W 2014 roku wystartowałem w wyborach samorządowych. Efektem był mandat Radnego Powiatu Zgorzeleckiego. Wasze zaufanie, starałem się wykorzystać jak najlepiej. Gdy zostałem członkiem zarządu powiatu, a następnie wicestarostą, musiałem podjąć bardzo ważną decyzję w swoim życiu. Praca w samorządzie czy działalność gospodarcza(25 lat bez przerwy). Wybrałem samorząd. Pierwszy raz, na takim stanowisku, osoba z naszej gminy mogła reprezentować nasze interesy w powiecie. To był główny powód takiej decyzji. Początek był trudny. Szybkość działań jakie podejmuje się w biznesie, w samorządzie spowalnia KPA – kodeks postępowania administracyjnego i obowiązujące procedury.

Doświadczenie w prowadzeniu własnej działalności w połączeniu z pracą w samorządzie, świetnie się sprawdziły. Pod moim kierownictwem znajdują się wydziały techniczne, takie jak:

 • Wydział Inwestycji i Drogownictwa
 • Wydział Komunikacji
 • Wydział Budownictwa i Środowiska
 • Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Jestem wiceprzewodniczącym komisji budżetowo – gospodarczej, a na kolejne 5 lat powierzono mi obowiązki wiceprzewodniczącego rady rynku pracy w Powiecie Zgorzeleckim. Ponadto zasiadam w radzie fundacji Europejskie Centrum Pamięć Edukacja, Kultura znane jak MeetingPoint Messiaen. W ramach współpracy międzynarodowej każdego miesiąca spotykam się ze Starostą Powiatu Görlitz. Koordynuje również działania ministerialnego programu Czyste Powietrze na terenie Gminy Węgliniec. Jak widać wicestarosta ma dużo na głowie, w tym trudne merytorycznie wydziały.

Przez te parę lat wykonaliśmy wiele remontów dróg powiatowych, w tym ulicę Piłsudskiego w Węglińcu. Zaadoptowaliśmy w Pieńsku obiekt na Ośrodek Zdrowia, trwa przebudowa budynku ZSZiL na potrzeby warsztatów szkolnych, etc. Lista inwestycji wykonanych i rozpoczętych jest długa. Nie ma sensu tutaj tego wymieniać. Udało nam się pozyskać mnóstwo środków zewnętrznych, w swoich działaniach na rzecz całego powiatu pokazałem, że potrafię być skuteczny i nie rzucam słów na wiatr. Założenie jest proste, można w powiecie, można i w gminie. I tak stałem się Kandydatem na Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec.

Program wyborczy:

Szanowni Mieszkańcy Gminy Węgliniec!

Od wielu lat nasze życie toczy się w różnych miejscach tej Gminy. Spotykając się przy różnorodnych okazjach, wspominamy przeszłość naszych miejscowości, dyskutujemy o ich teraźniejszości, ale też z obawą myślimy o ich przyszłości. Dostrzegamy konieczność wprowadzenia zmian, które zapewnią lepsze jutro dla nas i naszych najbliższych.

Już wkrótce będziemy wybierać nowe władze samorządowe. Uznaliśmy, że chcemy mieć realny wpływ na decyzje, jaki Węgliniec i jaką Gminę przekażemy następnym pokoleniom. Dlatego wspólnie utworzyliśmy Komitet Wyborczy Wyborców Mariusz Wieczorek.

Jesteśmy grupą osób, które:

 • nie boją się wyzwań,
 • reprezentują zróżnicowane środowiska społeczne, pokoleniowe i zawodowe,
 • znają i poważnie traktują potrzeby oraz oczekiwania mieszkańców Gminy,
 • są otwarte na uczciwy dialog i rzetelną współpracę,
 • wiedzą, jak działać, aby nasza Gmina stała się wzorem dla innych.

 

Zrównoważony rozwój całej Gminy Węgliniec to nasz cel. Zrealizujemy go poprzez działania prowadzone dwutorowo:

 • na poziomie ogólnym,
 • na rzecz rozwoju poszczególnych miejscowości.

 

Działania do realizacji na poziomie ogólnym:

 • utworzenie w Urzędzie Gminy i Miasta zamiejscowych oddziałów Starostwa Powiatowego, ZUS-u i Urzędu Skarbowego,
 • uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie,
 • przebudowanie systemu odbioru śmieci – wdrożenie rozwiązań obniżających rachunki, przeniesienie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w inne miejsce oraz przemodelowanie systemu odbioru odpadów wielkogabarytowych,
 • efektywne pozyskiwanie środków zewnętrznych na rozwój Gminy, w każdym aspekcie jej funkcjonowania(infrastruktura, komunikacja, kultura, oświata-edukacja, sport, stowarzyszenia itp),
 • zwiększenie finansowania ośrodków kultury działających w Gminie, na poszerzenie oferty kulturalnej oraz zajęć dla dzieci, młodzieży i seniorów,
 • wprowadzenie przejrzystego systemu podziału środków przeznaczonych na sport w Gminie poprzez utworzenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (MOSiR),
 • poprawa bezpieczeństwa mieszkańców – odtworzenie Posterunku Policji w Węglińcu, wprowadzenie regularnych patroli w całej Gminie, stworzenie bezobsługowego systemu monitoringu w wybranych punktach,
 • systematyczne budowanie ścieżek rowerowych łączących wszystkie miejscowości Gminy,
 • budowa chodników wzdłuż drogi numer 296 we wszystkich miejscowościach Gminy Węgliniec,
 • regularne konsultacje z sołtysami w sprawach inwestycji oraz rozwiązywania bieżących problemów miejscowości,
 • utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy i Miasta Węgliniec, włączanie młodych ludzi do troski o Gminę,
 • rozwój i promocja atrakcyjności regionu (np. próba stworzenia miejscowości tematycznych) oraz promowanie lokalnych produktów,
 • rozszerzenie wsparcia rodzin dysfunkcyjnych i objęcie monitoringiem oraz szczególną opieką tych rodzin,
 • aktywna polityka senioralna. Poza wsparciem organizacji emerytów i rencistów, prowadzenie przez MGOPS opieki nad starszymi, wsparcie instytucjonalne prowadzące działania na rzecz seniorów, przeciwdziałając ich wykluczeniu społecznemu,
 • program wsparcia dla inwestorów, szybka ścieżka administracyjna, podaż gruntów inwestycyjnych przed pojawieniem się popytu – „aktywna sprzedaż”,
 • gminny program walki ze smogiem, poprzez przystąpienie do programu „Czyste Powietrze” oraz krok w stronę gazyfikacji.

 

Działania na rzecz rozwoju poszczególnych miejscowości:

Rozkwit Węglińca – korzyść dla całej Gminy

Węgliniec posiada ogromny, niewykorzystany potencjał. Jednak od dłuższego czasu obserwujemy, jak popada w letarg. Młodzi mieszkańcy wyjeżdżają i osiedlają się w ościennych gminach. Trzeba tchnąć nowego ducha w nasze miasto poprzez wypracowanie i wdrożenie realnej strategii jego rozwoju. Rozkwit jedynego miasta w Gminie Węgliniec będzie pozytywnie oddziaływał na pozostałe miejscowości naszego regionu.

Projekt KWW Mariusz Wieczorek na nowy lepszy Węgliniec, to:

 • wybudowanie nowoczesnego, modułowego Miejskiego Przedszkola Publicznego ze żłobkiem na gruntach po byłym przedszkolu miejskim.,
 • utworzenie Gminnego Ośrodka Rehabilitacji,
 • realizacja zapisów planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego przejęcie od Nadleśnictwa Węgliniec terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową (rozbudowa ul. Skrajnej, wyznaczenie nowego osiedla mieszkaniowego na terenie wydzielonym pomiędzy ul. Piłsudskiego a przedłużeniem ul. Wolnej),
 • przejęcie od Nadleśnictwa Węgliniec drogi leśnej przy wieży ciśnień i zmodernizowanie jej do poziomu alternatywnej oraz atrakcyjnej turystycznie drogi wjazdowej do miasta,
 • remont ulic i chodników, w tym kapitalna modernizacja ulic Sikorskiego i Mickiewicza,
 • utworzenie – na wzór funduszy sołeckich – Budżetu Obywatelskiego, dzięki czemu sami mieszkańcy będą mogli decydować, jak wykorzystać wydzielone kwoty z budżetu,
 • wprowadzenie racjonalnych zmian w organizacji ruchu w mieście, wydzielenie nowych miejsc parkingowych,
 • dokończenie infrastruktury wokół parku,
 • poprawa estetyki miasta,
 • utworzenie Punktu Widokowego Borów Dolnośląskich w dawnej wieży ciśnień,
 • budowa parkingu przy cmentarzu, wzdłuż ulicy Partyzantów.

 

Rozwój obszarów wiejskich

Nie będzie silnej i stabilnej Gminy Węgliniec bez inwestowania w obszary wiejskie. Chcemy, aby to mieszkańcy wsi mieli największy udział w decydowaniu o kierunkach rozwoju ich miejscowości. Dlatego poczynimy starania o znaczące zwiększenie funduszy sołeckich, zwiększając przy tym rolę referendum i konsultacji społecznych. To pozwoli mieszkańcom wsi na większą niezależność i rzeczywistą samorządność. Dostrzegamy jednocześnie problemy wszystkich małych miejscowości, pokonanie których przekracza możliwości funduszy sołeckich. Należą do nich między innymi:

w CZERWONEJ WODZIE:

 • rozszerzenie działalności miejscowego ośrodka Podstawowej Opieki Zdrowotnej poprzez wprowadzenie pracy stałego lekarza,
 • wykonanie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej,
 • remont i doposażenie Domu Kultury,
 • utworzenie Strefy Seniora przy Domu Kultury,
 • remont elewacji w Szkole Podstawowej oraz jej doposażenie;
 • budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej

 

w STARYM WĘGLIŃCU:

 • remont dróg i doświetlenie uciążliwych punktów wsi,
 • wymiana urządzeń i doposażenie placu zabaw przy Domu Kultury,
 • urozmaicenie oferty kulturalnej,
 • zagospodarowanie przestrzeni wokół Stawu Tartacznego poprzez: uporządkowanie terenu, opracowanie ścieżki edukacyjnej, utworzenie strefy wypoczynku, a następnie przekazanie terenu w zarząd jednemu ze stowarzyszeń działających we wsi;

 

w ZIELONCE:

 • wykonanie w miejscu dawnego szlaku kolejowego bezpiecznej ścieżki rowerowej pomiędzy Zielonką i Węglińcem,
 • rozwijanie działalności świetlicy środowiskowej;

 

w RUSZOWIE:

 • uregulowanie sytuacji ośrodka Podstawowej Opieki Zdrowotnej,
 • wykonanie kanalizacji sanitarnej wsi i remontu kanalizacji deszczowej,
 • remont hali sportowej i budowa sali widowiskowej,
 • wykonanie chodników przy ulicach: Żagańskiej, Chopina, Borowskiej, Dworcowej, Zgorzeleckiej, Bolesławieckiej,
 • remont ulicy Łużyckiej w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym,
 • wykonanie ścieżki rowerowej z Ruszowa do Jagodzina,
 • kontynuacja remontów i budowy dróg wraz z oświetleniem;

 

w JAGODZINIE:

 • karosacja jednego z pojazdów Ochotniczej Straży Pożarnej,
 • doposażenie Domu Kultury;

 

w PIASECZNEJ:

 • systematyczne asfaltowanie dróg, chodników i ich doświetlanie; w KOŚCIELNEJ WSI i OKRĄGLICY:
 • kontynuacja strategicznych działań związanych z wodociągiem,
 • utworzenie placu i budowa konstrukcji zadaszonej do spotkań plenerowych.

 

Do zrobienia jest wiele. Realizacja niektórych z tych zadań wymaga czasu dłuższego, niż jedna kadencja Burmistrza oraz Rady Miejskiej.

Ważne jest jednak, aby wyznaczyć i rozpocząć kierunek prac, które usprawnią funkcjonowanie Gminy.

Jednym z niezbędnych do tego narzędzi jest aktywne pozyskiwanie funduszy ze środków unijnych i programów rządowych.

Dobrze zarządzana gmina jest w stanie pozyskać dofinansowanie do większości inwestycji. To przekłada się na oszczędność środków własnych samorządu, a tym samym – na wykonanie większej ilości zadań poprawiających życie mieszkańców Gminy.

To nie są tylko pomysły, ani puste obietnice wyborcze. My wiemy, jak tego dokonać!

POTRAFIMY SPRAWIĆ, BY GMINA WĘGLINIEC STAŁA SIĘ PRZYJAZNA DLA MIESZKAŃCÓW, DOSTĘPNA I ATRAKCYJNA DLA TURYSTÓW!

Share.

About Author