Gmina Węgliniec

Gmina miejsko-wiejska Węgliniec położona jest w północnej części powiatu zgorzeleckiego. Ponad 83% powierzchni gminy stanowią lasy (Bory Dolnośląskie), przede wszystkim sosnowe, które są prawdziwym bogactwem dostarczającym surowca dla przemysłu drzewnego, przetwórstwa runa leśnego i gospodarki łowieckiej. Występują tu również nieliczne lasy bukowe oraz mieszane.

W pobliżu Węglińca znajduje się rezerwat przyrody o powierzchni 3,9 ha. Rosnąca tu sosna błotna jest osobliwością na skalę europejską. Charakterystycznym elementem krajobrazu wokół Węglińca są śródleśne stawy hodowlane, a zwłaszcza opuszczone stawy i oczka wodne, gdzie można spotkać stanowiska unikatowych roślin torfowiskowych.

Obszar gminy zajmuje 338,2 km2 , z czego 8,7 km2 obejmuje obszar miasta. Sieć osadniczą tworzą miasto Węgliniec i 9 miejscowości wiejskich. Miasto i gminę zamieszkuje 8,6 tys. osób, z tego 34,3% żyje w mieście. Gęstość zaludnienia kształtuje Się na poziomie 25 osób na 1 km2 (166. lokata wśród wszystkich gmin w województwie).

W gminie Węgliniec na przestrzeni lat obserwuje się systematyczne zmniejszenie liczby ludności.

Na terenie gminy działa 676 zarejestrowanych podmiotów gospodarczych, w tym 56,5% stanowią osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Najwięcej podmiotów działa w sekcjach: handel; naprawa pojazd6w samochodowych (26,8% podmiotów gminy), obsługą rynku nieruchomości (22,8%) oraz przemysł i budownictwo (18,8%). Niespełna 46% z ogółu pracujących (632 os6b) związanych jest z działalnością transport i gospodarka magazynowa, a 8,6% rolnictwem, leśnictwem, łowiectwem i rybactwem (8,6%).

Na terenie gminy sklasyfikowanych jest 10 pomników przyrody. W skali gminy użytki role zajmują zaledwie 10,7% całkowitej powierzchni gminy.

Dochody własne budżetu gminy na 1 mieszkańca w gminie Węgliniec wynoszą 859 zł (150. lokata wśród gmin w województwie ). biorąc pod uwagę wydatki gminy na 1 mieszkańca wynoszące 2452 zł Węgliniec zajmuje 134. miejsce spośród wszystkich gmin w województwie.