Organizacje pozarządowe w Gminie Węgliniec

Klub Sportowy „ORZEŁ” Stary Węgliniec

Stary Węgliniec, ul. Główna 33
tel. 075 77 11 466

Cel działania: Działalność rekreacyjno – sportową i wychowawczą:

 • zapewnia młodzieży możliwość udziału w sporcie kwalifikowanym ;
 • budowy i utrzymania tężyzny fizycznej mieszkańców Starego Węglińca;
 • integracji społeczności Starego Węglińca na zewnątrz;
 • zaspokajania potrzeb mieszkańców Starego Węglińca w zakresie sportu i rekreacji.

Klub Sportowy „Piast” Czerwona Woda

Czerwona Woda, ul. Leśna 1
59-940 Węgliniec

Do Korespondencji:
Czerwona Woda, ul.Świerczewskiego13
59-940 Węgliniec
tel. 075 77 80 231

Cela działania organizacji:

 • Zapewnienie młodzieży udziału w sporcie kwalifikowanym;
 • Budowy i utrzymania tężyzny fizycznej mieszkańców Czerwonej Wody;
 • Integracja społeczności oraz promocji Czerwonej Wody;
 • Zaspakajania potrzeb mieszkańców Czerwonej Wody w zakresie sportu i rekreacji.

Miejsko – Gminny Klub Sportowy „Górnik” w Węglińcu

ul. Sikorskiego 3, 59-940 Węgliniec

Do korespondencji:
ul. Piłsudskiego 22/11
jarek.sumlinski@gmail.com” data-mce-href=”mailto:jarek.sumlinski@gmail.com„>jarek.sumlinski@gmail.com

Celami Kluba są:

 • Działanie na rzecz działalności rekreacyjno – sportowej i wychowawczej wśród mieszkańców Miasta i Gminy Węgliniec.
 • Zapobieganie alkoholizmowi wśród młodzieży.
 • Wszechstronne propagowanie informacji, metod i technik w zakresie działalności sportowej.
 • Promocja i popieranie sportu.
 • Pobudzanie świadomości i odpowiedzialności wobec społeczeństwa.
 • Ochrona mienia Stowarzyszenia.

Ochotnicza Straż Pożarna RP w Czerwonej Wodzie

Czerwona Woda, ul. 3 Maja 4
59-940 Węgliniec
tel. 075 77 80 203, 075 77 80 329, 075 77 80 190
osp@ospczerwonawoda.pin.pl” data-mce-href=”mailto:osp@ospczerwonawoda.pin.pl„>osp@ospczerwonawoda.pin.pl

Celem Ochotniczej Straży Pożarnej jest:

 • Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami.
 • Branie udziału w akcjach ratowniczych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń.
 • Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi.
 • Rozwijanie wśród członków Ochotniczej Straży Pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz przeprowadzenie działalności kulturalno – oświatowej i rozrywkowej.
 • Uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorządowych i przedstawicielskich.
 • Wykonanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu.

Ochotnicza Straż Pożarna RP w Jagodzinie

Jagodzin 30, 59-950 Ruszów
Tel. 075 77 14 216 / 666 120 531

Celem Ochotniczej Straży Pożarnej jest:

 • Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami.
 • Branie udziału w akcjach ratowniczych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń.
 • Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi.
 • Uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorządowych i przedstawicielskich.
 • Wykonanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu.

Ochotnicza Straż Pożarna RP w Starym Węglińcu

ul. Główna 39a, 59-940 Węgliniec
misiekzpiasku@wp.pl

Celem Ochotniczej Straży Pożarnej jest:

 • Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami.
 • Branie udziału w akcjach ratowniczych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń.
 • Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi.
 • Rozwijanie wśród członków Ochotniczej Straży Pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz przeprowadzenie działalności kulturalno – oświatowej i rozrywkowej.
 • Uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorządowych i przedstawicielskich.
 • Wykonanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu.

Ochotnicza Straż Pożarna RP w Węglińcu

Plac Wolności 1/1, 59-940 Węgliniec
tel. 075 77 12 053

Celem Ochotniczej Straży Pożarnej jest:

 • Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz
 • współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami.
 • Branie udziału w akcjach ratowniczych w czasie pożarów, zagrożeń
 • ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń.
 • Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i
 • ekologicznych
 • oraz sposobach ochrony przed nimi.
 • Uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorządowych
 • i przedstawicielskich.
 • Wykonanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie
 • przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu.

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Węglińcu

organizacja pożytkupublicznego

ul. Wschodnia 16, 59-940 Węgliniec
ammat@interia.pl
tel. 075 77 12 751

Celem działania Stowarzyszenia jest:

 • Reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenie i osób chorych na cukrzycę wobec władz państwowych i samorządowych poprzez inspirowanie i podejmowania tematyki opieki diabetologicznej przez sejm, rząd, Ministerstwo Zdrowia, organy lokalnej władzy i samorządowe oraz aktywny udział w nich.
 • Współpraca z Ministerstwem Zdrowia oraz Polskim Towarzystwem Diabetologicznym w celu wypracowania najlepszego modelu lecznictwa diabetologicznego, poziomu świadczeń i cen leków i innych urządzeń niezbędnych diabetykom.
 • Organizowanie i prowadzenie edukacji diabetologicznej wśród chorych jak i całego społeczeństwa w celu podniesienia o cukrzycy, jej skutków oraz samokontroli.
 • Integracja środowisk diabetyków poprzez pomoc, życzliwość i koleżeństwo.
 • Udzielanie różnorodnej pomocy diabetykom i rodzicom nieletnich diabetyków.
 • Dbanie o rozwój Stowarzyszenia poprzez wzrost liczbowy i skuteczność jego działania

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Resortu Spraw Wewnętrznych Rzeczpospolitej Polskiej Koło w Węglińcu

ul. Piłsudskiego 22/11, 59-940 Węgliniec

Celem Stowarzyszenia jest:

 • Zrzeszanie emerytów i rencistów, byłych funkcjonariuszy i żołnierzy resortu spraw wewnętrznych oraz wdów (wdowców) po nich, dla poprawy warunków socjalno – bytowych oraz organizowania i uczestniczenia w życiu społecznym i publicznym swego środowiska, lokalnej społeczności i kraju.
 • Organizowanie życia kulturalnego, wypoczynku i rekreacji dla swych członków i całego środowiska , lokalnej społeczności i kraju.
 • Aktywne oddziaływanie w kierunku kształtowania patriotyzmu, wierności Ojczyżnie i Narodowi oraz właściwej postawy obywatelskiej i etycznomoralnej, a także pielęgnowaniu pozytywnych doświadczeń historii i tradycji zawodowych w środowisku byłych funkcjonariuszy, żołnierzy resortu spraw wewnętrznych oraz ich rodzin.
 • Ochrona interesów członków Stowarzyszenia w zakresie przysługujących im z tytułu uprzedniej służby lub pracy, uprawnień socjalno – bytowych, zdrowotnych i kulturalnych oraz sprawozdania w tym zakresie kontroli społecznej.
 • Reprezentowanie interesów emerytów i rencistów resoru spraw wewnętrznych wobec organów władzy i administracji państwowej, w tym także wobec Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji i kierownictwa nadzorowanych przez niego jednostek administracyjnych, jak również wobec samorządów terytorialnych i innych organizacji.
 • Stowarzyszenie prowadzi działalność w sferze zadań publicznych.

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej Koło Parafialne w Węglińcu

ul. Kościuszki 20, 59-940 Węgliniec
tel. 075 77 12 044

Celem Stowarzyszenia jest:

 • Pogłębianie formacji religijnej oraz życia małżeńskiego i rodzinnego.
 • Troska o zachowanie życia ludzkiego od poczęcia i właściwe warunki jego
 • rozwoju.
 • Praca wychowawcza wśród dzieci i młodzieży.
 • Podejmowanie wszelkich inicjatyw, w tym społecznych, gospodarczych i
 • politycznych mających na celu wszechstronną pomoc rodzinie.

TML i KPW Oddziała Miłośników Ziemi Tarnopolskiej i Stanisławowskiej

ul. Kościuszki 26a, 59-940 Węgliniec
tel. 075 77 12 034

Celem Towarzystwa jest:

 • Zrzeszanie osób, którym jest bliskie dziedzictwo historyczne i kulturowe oraz dzieje współczesne Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich dla podtrzymania stosunków koleżeńskich oraz udzielanie wzajemnej pomocy.
 • Upowszechnianie prawdy o dziejach Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich oraz pielęgnowanie dorobku historycznego tych ziem jako integralnej części kultury i tradycji Rzeczpospolitej Polskiej.
 • Utrzymywanie bliskich kontaktów z Polakami oraz organizacjami polskimi działającymi we Lwowie i na Kresach.

Towarzystwo Przyjaciół Czerwonej Wody

ul. 3 Maja 4, 59-940 Węgliniec

Cele działania organizacji:

 • Rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi więzi międzyludzkich ;
 • Poznawanie historii wsi i jej kultywowanie a w tym dbałość o jej pomniki;
 • Szanowanie i upowszechnianie tradycji mieszkańców wsi;
 • Podejmowanie czynów na rzecz miejscowej ludności.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział w Węglińcu

ul. Kościuszki 2, 59-940 Węgliniec

Celem Towarzystwa jest:

 • Ochrona i promowanie praw dziecka.
 • Udzielanie rodzicom pomocy w wykonywaniu zadań opiekuńczych i wychowawczych.
 • Prowadzenie działalności charytatywnej.
 • Zapobieganie umieszczaniu dziecka poza rodziną.
 • Inicjowanie i rozwijanie specjalistycznych form pomocy rodzinie w wychowaniu dziecka niepełnosprawnego, współdziałanie z innymi organizacjami i instytucjami, w razie potrzeby udzielanie pomocy również w osiągnięciu pełnoletniości przez dziecko.
 • Promowanie wśród dzieci postaw proekologicznych.
 • Ochrona dziecka przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, prowadzenie profilaktyki w zakresie uzależnień, w tym szczególnie alkoholizmu i narkomanii.
 • Inicjowanie społecznych ruchów rodziców i innych osób dorosłych zainteresowanych wychowaniem i niesieniem pomocy dzieciom.
 • Wspieranie i promowanie twórczości artystycznej dzieci oraz jej prezentacja w różnych formach.
 • Organizowanie i prowadzenie placówek wypoczynku wakacyjnego oraz placówek wypoczynkowo – rehabilitacyjno – leczniczych.
 • Pomoc w powoływaniu samorządnych grup dzieci i młodzieży, zwłaszcza w miejscu zamieszkania oraz kształcenie tych grup.
 • Prowadzenie, w zależności od potrzeb, innych niż wymienione placówek kształcących, oświatowych, opiekuńczych, poradni dla szkół dla dzieci i dorosłych.
 • Prowadzenie działalności wydawniczej.
 • Prowadzenie działalności gospodarczej, produkcyjnej, usługowej i handlowej, a także podejmowanie zadań zleconych w dziedzinie oświaty, opieki, wychowania, terapii itp.
 • Prowadzenie innych działań służącym dzieciom.

Towarzystwo Przyjaciół Starego Węglińca

ul. Konopnickiej 2, 59-940 Węgliniec
tel. 075 77 12 483

Cel działania:

 • Integracja społeczeństwa Starego Węglińca.
 • Prowadzenie działalności gospodarczo – kulturalnej:
  • – zagospodarowanie budynku po byłym przedszkolu na cele społeczne;
  • – zagospodarowanie ,,STAWU TARTYCZNEGO”;
  • – utworzenie świetlicy środowiskowej;
  • – utworzenie domu opieki dziennej dla osób starszych;
 • Propagowanie zachowań proekologicznych, antynarkotykowych i antyalkoholowych.
 • Współdziałanie z innymi organizacjami środowiskowymi.
 • Podtrzymanie i pielęgnowanie Polskich Tradycji Narodowych i kulturalnych: – organizowanie imprez kulturowo – społecznej ,,NOC ŚWIĘTOJAŃSKA”.
 • Ochrona przyrody i zwierząt:
  • – utworzenie i prowadzenie ścieżki dydaktyczno – przyrodniczo – ekologicznej przy Stawie Tartacznym;
  • – utrzymanie i pielęgnowanie Stawu Tartacznego;
  • – zarybianie Stawu Tartacznego;
  • – współpraca z instytucjami kontrolującymi akweny wodne;
 • Działanie na rzecz rozwoju kultury, turystyki i sportu:
  • – budowa boiska do siatki;
  • – organizacja targów agroturystycznych;
  • – promocja twórczości artystyczno – kulturalnej dziecięcej i twórców lokalnych.
 • Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami: – budowa lapidarium cmentarza poniemieckiego w Starym Węglińcu i opieka nad nim;- nawiązanie kontaktów i współpraca z byłymi mieszkańcami Starego Węglińca.
 • Prowadzenie działalności gospodarczej, służące realizacji celów statutowych.

Uczniowski Klub Sportowy „Olimpia” przy Gimnazjum w Węglińcu

ul. T. Kościuszki 5, 59-940 Węgliniec

tel. 075 77 12 032
gimnazjum.wegliniec@wp.pl” data-mce-href=”mailto:gimnazjum.wegliniec@wp.pl„>gimnazjum.wegliniec@wp.pl
dawszym@interia.pl” data-mce-href=”mailto:dawszym@interia.pl„>dawszym@interia.pl

Cele stowarzyszenia:

 • Działanie na rzecz planowania i organizacji czasu wolnego młodzieży w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe
 • Zapobieganie patologii społecznej poprzez angażowanie młodzieży do różnorodnych form aktywności ruchowej,
 • Wszechstronne propagowanie informacji, metod i technik w zakresie działalności statutowej klubu oraz uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu,
 • Promocja i pobudzenie do uczestnictwa w imprezach sportowych organizowanych przez klub, promocja zdrowia,
 • Pobudzanie świadomości sportowo – rekreacyjnej społeczeństwa,
 • Ochrona zdrowia poprzez organizację imprez sportowych dostosowanych do wieku, stopnia sprawności fizycznej i zainteresowań sportowych.

Uczniowski Klub Sportowy „Orliki” przy SP w Węglińcu

ul. Sikorskiego 3, 59-940 Węgliniec
tel. 075 77 12 792
msochon@op.pl” data-mce-href=”mailto:msochon@op.pl„>msochon@op.pl
wegliniec@weginiec.pl” data-mce-href=”mailto:wegliniec@weginiec.pl„>wegliniec@weginiec.pl

Cele stowarzyszenia:

 • Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu,
 • Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych,
 • Uczestniczenia w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim,
 • Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej,
 • Organizowanie działalności sportowej za szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych,

Uczniowski Klub Sportowy przy SP im. M. Krasickiej w Węglińcu

ul. T. Kościuszki 2, 59-940 Węgliniec
tel. 075 77 12 157
sp.wegliniec@interia.pl” data-mce-href=”mailto:sp.wegliniec@interia.pl„>sp.wegliniec@interia.pl

Cele stowarzyszenia:

 • Działanie na rzecz planowania i organizacji czasu wolnego młodzieży w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe
 • Zapobieganie patologii społecznej poprzez angażowanie młodzieży do różnorodnych form aktywności ruchowej,
 • Wszechstronne propagowanie informacji, metod i technik w zakresie działalności statutowej klubu oraz uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu,
 • Promocja i pobudzenie do uczestnictwa w imprezach sportowych organizowanych przez klub, promocja zdrowia,
 • Pobudzanie świadomości sportowo – rekreacyjnej społeczeństwa,
 • Ochrona zdrowia poprzez organizację imprez sportowych dostosowanych do wieku, stopnia sprawności fizycznej i zainteresowań sportowych.

Uczniowski Klub Sportowy przy SP w Czerwonej Wodzie

Czerwona Woda, ul. Kolejowa 22, 59-940 Węgliniec
tel. 075 77 80 285
henrykkramarzewski@vp.pl” data-mce-href=”mailto:henrykkramarzewski@vp.pl„>henrykkramarzewski@vp.pl

Cele stowarzyszenia:

 • Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu,
 • Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych,
 • Uczestniczenia w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim,
 • Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej,
 • Organizowanie działalności sportowej za szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych,
 • Organizowanie uczniom wszystkim klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego,
 • Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu,
 • Propagowanie zapasów wśród dzieci i młodzieży.

Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Koło Miejsko-Gminne w Węglińcu

ul. Kościuszki 7, 59-940 Węgliniec
tel. 075 77 12 121

Celami Związku są:

 • Kształtowanie aktywnych postaw w działaniu dla dobra Ojczyzny i tworzenie warunków do współpracy środowisk kombatanckich w imię nadrzędnych
 • interesów narodu i państwa.
 • Otaczanie opieką członków Związku i pozostałych po nich wdów i wdowców oraz osób niepełnosprawnych, zwłaszcza w zakresie spraw socjalnych i
 • zdrowotnych.
 • Popularyzowanie i utrwalanie pamięci społecznej dziejów walk niepodległościowych oraz udział w wychowania młodzieży w duchu patriotyzmu i obywatelskiego oddania Ojczyźnie.
 • Czuwanie nad patriotyczną i obywatelską postawą swych członków, utrzymanie więzi koleżeńskich, samopomoc oraz wzajemną życzliwość.
 • Reprezentowanie interesów swych członków wobec władz organów administracji państwowej i samorządowej oraz instytucji i organizacji społecznych, obrona godności i honoru członków Związku.
 • Działanie na rzecz otaczania opieką miejsc pamięci narodowej.
 • Umacnianie solidarności kombatantów w kraju i za granicą.

………………………………………………………………………………………………………………………………..
Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Jeleniej Górze
Koło PZW PKP Węgliniec
Ul. Sikorskiego 40
Koresp. ul. Sikorskiego 7/2
75 77 12 580, 724 391 790
zbig_k@wp.pl” data-mce-href=”mailto:zbig_k@wp.pl„>zbig_k@wp.pl
Celem Związku jest organizowanie i promowanie wędkarstwa, rekreacji, sportu
wędkarskiego, użytkowanie i ochrona wód, działanie na rzecz ochrony przyrody
i kształtowanie etyki wędkarskiej.
Dokonania:
………………………………………………………………………………………………………………………………..
Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Węglinieckiej
ul. Kolejowa 6, 59-940 Węgliniec
Celami Stowarzyszenia są:
Promocja i upowszechnianie wiedzy o dorobku regionu, w tym kultury, tradycji i jego
historycznego dziedzictwa.
Wspieranie dobroczynności i działań humanitarnych.
Podejmowanie inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej i regionalnej w obrębie kultury,
sztuki, sportu i rekreacji oraz ochrony środowiska.
Rozbudzanie wśród mieszkańców zainteresowania życiem, wyglądem oraz rozwojem
Węglińca i ziemi węglinieckiej i pogłębianie przywiązania do niej.
Promocja zdrowia i profilaktyka zdrowotna.
Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie współpracy między
społeczeństwami.
Działalność na rzecz dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem środowisk
zagrożonych i niewydolnych – poprzez inicjowanie, wspieranie i prowadzenie działań
profilaktycznych, wyrównywanie szans oraz zapobieganie patologiom społecznym.