Organizacje pozarządowe

Klub Sportowy „Victoria Ruszów” OPP
ul. Leśna, 59-950 Ruszów
tel. 75 77 14 417
tel. 508 576 322
victoriaruszow@interia.pl
leszekhawrot@o2.pl
Klub prowadzi wśród mieszkańców miejscowości Ruszów działalność rekreacyjno–sportową i wychowawczą w celu:

 • zapewnienie młodzieży możliwości udziału w sporcie kwalifikowanym,
 • budowy i utrzymanie tężyzny fizycznej mieszkańców Ruszowa,
 • integracji społeczności Ruszowa i promocji Ruszowa na zewnątrz,
 • zaspokajanie potrzeb mieszkańców Ruszowa w zakresie sportu i rekreacji.

 

Ochotnicza Straż Pożarna RP w Ruszowie
ul. Żagańska 19, 59-950 Ruszów
tel. 75 771 44 78
tel. 604 622 265
Celem Ochotniczej Straży Pożarnej jest:

 • Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami.
 • Branie udziału w akcjach ratowniczych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń.
 • Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi.
 • Rozwijanie wśród członków Ochotniczej Straży Pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz przeprowadzenie działalności kulturalno – oświatowej i rozrywkowej.
 • Uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorządowych i przedstawicielskich.
 • Wykonanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu.

 

Stowarzyszenie ,,Ziemia Ruszowska”
ul. Strzelecka 3/1, 59-950 Ruszów Cel działania:

 • Organizowanie działalności kulturalnej i rekreacyjno – sportowej.
 • Upowszechnianie wiedzy o ziemi Ruszowskiej, jej historii oraz problemach dnia dzisiejszego.
 • Prowadzenie działalności gospodarczej w tym również reklamowej.
 • Propagowanie i promowanie ziemi ruszowskiej.
 • Integrowanie mieszkańców ziemi ruszowskiej oraz ich aktywizacja.
 • Współpraca z innymi stowarzyszeniami o tym samym lub podobnym profilu działania organizacjami społecznymi, międzynarodowymi oraz instytucjami budżetowymi.

 

Uczniowski Klub Sportowy „Jastrzębie” przy Gimnazjum w Ruszowie
ul. Zgorzelecka 5, 59-950 Ruszów
gimr@interia.pl
tel. 75 771 41 43
Cele stowarzyszenia:

 • Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu,
 • Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych,
 • Uczestniczenia w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim,
 • Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej,
 • Organizowanie działalności sportowej za szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych,
 • Organizowanie uczniom wszystkim klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego,
 • Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu,

 

Uczniowski Klub Sportowy „Mikro” w Ruszowie
ul. Zgorzelecka 2, 59-950 Ruszów
tel. 75 771 44 63
sp_ruszow@wp.pl
Cele stowarzyszenia:

 • Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu,
 • Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych,
 • Uczestniczenia w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim,
 • Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej,
 • Organizowanie działalności sportowej za szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych,
 • Organizowanie uczniom wszystkim klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego,
 • Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu

 

UKS Korio Taekwondo
ul. Leśna, 59-950 Ruszów
tel. 880 239 127
Celami Klubu są:

 • Działanie na rzecz, kultury fizycznej w środowisku dzieci i młodzieży szkolnej.
 • Zapobieganie otyłości, braku ruchu wśród dzieci i młodzieży szkolnej.
 • Wszechstronne propagowanie informacji, metod i technik w zakresie działalności Klubu.
 • Promocja i popieranie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży na terenie działania klubu.
 • Pobudzanie świadomości, pozytywnych cech charakteru i osobowości społeczeństwa.
 • Rozwój i popularyzacja Taekwondo.

 

Zakładowa Ochotnicza Straż Pożarna Przy Nadleśnictwie Ruszów
ul. Zgorzelecka 1, 59-950 Ruszów
tel. 75 771 43 38
tel. 75 771 43 33
tel. 75 771 44 68
biuro.ruszow@wroclaw.lasy.gov.pl
Cel działania:

 • Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami.
 • Branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń.
 • Wykonywanie innych działań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz ochronie przyrody i lasów.