Podatki w UE

0

Już tylko niewiele ponad pięć miesięcy pozostało do przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Fakt ten wywoła wiele zmian we wszystkich dziedzinach życia społecznego, w tym również w sferze prawa podatkowego. Na gruncie tych uregulowań najwięcej nowości odnotujemy w podatku od towarów i usług (VAT). Ustawodawstwo w tym zakresie zostanie zmienione, tak aby dostosować je do przepisów określonych w dyrektywach dotyczących podatku VAT w Unii Europejskiej (głównie Szóstej Dyrektywy Rady nr 77/388 z 17 maja 1977 roku w sprawie harmonizacji przepisów państw członkowskich, dotyczących podatków obrotowych – wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa opodatkowania z późniejszymi zmianami).

Władysław Sikora Od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej nastąpi zmiana zasad opodatkowania podatkiem VAT wymiany handlowej pomiędzy podatnikami VAT w Polsce a podatnikami zarejestrowanymi dla tego podatku w różnych państwach Unii Europejskiej, co jest ściśle związane ze zniesieniem granic celno-podatkowych pomiędzy Polską, a państwami członkowskimi Unii Europejskiej.

Aby pomóc podatnikom w przyswojeniu nowych regulacji prawnych oraz pojęć z zakresu obrotu gospodarczego, uruchomiliśmy – na stronie internetowej naszego urzędu – nowy dział „Podatki a UE”. Będą tam sukcesywnie zamieszczane informacje przybliżające tą tematykę. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony www.us.zgorzelec.info

Share.

About Author

Projektant graficzny, przedsiębiorca.