Wiedzieć wiecej o podatkach…

0

Publikujemy kolejne serwisy podatkowe przygotowane przez pana Władysława Sikorę z Urzędu Skarbowego w Zgorzelcu W przedstawionych serwisach przeczytamy m.in. o obowiązku aktualizowania danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym przez dokonanie zgłoszenia aktualizacyjnego, o zmianie w kwocie uprawniającej do zwolnienia od podatku od towarów i usług, uldze z tytułu działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jak również o dość ważnych zmianach szeregu przepisów w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przeczytaj serwisy podatkowe nr 53, 54, 55, 56

Serwis Podatkowy Nr 56/(117)/2003

W związku z licznymi zapytaniami podatników Urząd Skarbowy w Zgorzelcu uprzejmie informuje, że na mocy postanowień art. 9 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. Nr 142, poz. 702 z późn. zm.) podatnicy mają obowiązek aktualizowania danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym przez dokonanie zgłoszenia aktualizacyjnego. Aktualizacji danych rejestracyjnych należy dokonać w następujących terminach (licząc od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych):

– 14 dni w przypadku podatników podatków od towarów i usług (VAT) oraz akcyzowego (AKC),

– 30 dni m.in. w odniesieniu do podatników podatków dochodowych (PIT i CIT),

– wraz ze złożeniem pierwszej – w roku podatkowym – deklaracji podatkowej lub w terminie dokonania pierwszej w roku podatkowym wpłaty podatku w przypadku podatników podatków lokalnych.

Zgłoszenie aktualizacyjne należy złożyć właściwemu miejscowo naczelnikowi urzędu skarbowego a w przypadku emerytów i rencistów zgłoszenie to składa się właściwemu organowi emerytalnemu lub rentowemu (ZUS, KRUS itp.).

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że osoby (nieprowadzące samodzielnie działalności gospodarczej), które dokonały wymiany dowodu osobistego obowiązane są do dokonania aktualizacji danych rejestracyjnych w terminie 30 dni od dnia otrzymania nowego dokumentu tożsamości. W przypadku tych osób zgłoszenia aktualizacyjnego dokonuje się na druku urzędowym o symbolu NIP-3 (druk w kolorze zielonym).

W związku ze zbliżającym się końcem roku pragniemy przypomnieć, że najdogodniejszą i najszybszą formą otrzymania nadpłaty (zwrotu podatku) z zeznania rocznego jest zwrot na rachunek bankowy. Z tej też racji osoby posiadające konto w banku winny zgłosić ten fakt organowi podatkowemu składając informację na wspomnianym formularzu NIP-3.

Serwis Podatkowy Nr 55/(116)/2003

Uprzejmie informujemy, że rozporządzeniem z dnia 17 listopada 2003 r. Minister Finansów określił, iż w 2004 r. kwota uprawniająca do zwolnienia od podatku od towarów i usług będzie wynosić 45.700.- zł (równowartość 10.000 euro). Tym samym przypominamy, że w myśl art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia się od tego podatku podatników, u których wartość sprzedaży towarów w rozumieniu art. 2 ust. 1 i 3, a także wartość eksportu towarów lub usług nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych, odpowiadającej kwocie 10.000 euro. Od powyższej zasady istnieją jednak wyjątki określone szczegółowo w powołanym art. 14 ustawy o VAT.
Władysław Sikora

Serwis Podatkowy Nr 54/(115)/2003

W dniu 24 kwietnia 2003 r. uchwalone zostały m.in. dwie ustawy, tj. ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawa przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Powyższe akty prawne zawierają uregulowania odnoszące się również do sfery prawa podatkowego. Na szczególną uwagę zasługuje norma prawna dotycząca podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (z wyjątkiem opłacających kartę podatkową) pozwalająca na zastosowanie nowej ulgi. W myśl nowych przepisów podatek dochodowy wynikający z zeznania rocznego podlega zmniejszeniu, jeżeli podatnik w terminie od dnia 1 stycznia roku podatkowego, w którym składane jest zeznanie, do dnia złożenia tego zeznania, nie później jednak niż do dnia upływu terminu określonego dla złożenia zeznania, dokonał wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego działającej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego. Zmniejszenie, to nie może przekroczyć kwoty dokonanej wpłaty, jednak nie więcej niż kwoty stanowiącej 1% podatku należnego, wykazanego w zeznaniu. Zmniejszenie nie dotyczy wpłat na rzecz organizacji pożytku publicznego prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1, 5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami. Zmniejszenie może mieć zastosowanie, jeżeli dokonane wpłaty:

– zostały udokumentowane dowodem wpłaty na rachunek bankowy organizacji pożytku publicznego, z którego w szczególności wynika: imię i nazwisko oraz adres wpłacającego, kwota dokonanej wpłaty, nazwa organizacji pożytku publicznego, na rzecz której dokonana została wpłata,

– nie zostały odliczone od dochodu, na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 9 oraz od przychodu lub podatku na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Z ulgi tej będzie można skorzystać już w 2004 r. składając zeznanie za rok 2003.

Należy jednak pamiętać, że nie każda organizacja o charakterze społecznym posiada przymiot organizacji pożytku publicznego. Dlatego też przed dokonaniem wpłaty podatnik winien upewnić się czy dana organizacja (stowarzyszenie, fundacja itp.) spełnia warunki określone przez ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) a szczególnie wymogi przewidziane m.in. w art. 3 i 4 (określenie podmiotów oraz zakresu zadań uznawanych za sferę pożytku publicznego) oraz art. 20 – 22 (warunki formalne, w tym np. uzyskanie stosownego wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym) powołanej ustawy.

Serwis Podatkowy Nr 53/(114)/2003

W tym tygodniu Prezydent RP podpisał ustawę zmieniającą szereg przepisów w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. O najistotniejszych zmianach będziemy sukcesywnie informować. Jednak najwięcej emocji wzbudzają zmiany dotyczące likwidacji wielu ulg podatkowych a szczególnie ulgi z tytułu poniesienia – przez podatnika – wydatków na własne potrzeby mieszkaniowe przeznaczonych na remont i modernizację, zajmowanego na podstawie tytułu prawnego, budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego oraz wpłaty na wyodrębniony fundusz remontowy (spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej). Ulga ta jest ulgą trzyletnią a rok 2003 jest pierwszym rokiem kolejnego okresu trzyletniego w jej stosowaniu. Okoliczność ta spowodowała – wg stanowiska Ministerstwa Finansów – że w nowych przepisach wspomnianej ustawy zagwarantowano podatnikom prawa nabyte do odliczeń wydatków z tego tytułu ponoszonych w latach 2004-2005. Wobec powyższego Ministerstwo Finansów stoi na stanowisku, że aby skorzystać z praw nabytych do ulgi remontowej nie jest konieczne poniesienie pierwszych wydatków już w 2003 r.

Share.

About Author

Projektant graficzny, przedsiębiorca.