Kalendarium podatnika i płatnika

0

Przypominamy o podstawowych terminach podatkowych w styczniu 2004:
14 – środa:
– należy zakończyć wycenę remanentów sporządzonych wg stanu na 31 grudnia 2003 r.,
– jest to ostatni dzień, dla osób chcących skorzystać z możliwości rozliczenia rocznego za pośrednictwem zakładu pracy (jeśli spełniają do tego warunki), na złożenie płatnikowi oświadczenia na druku PIT-12, które to druki doręcza zakład pracy,

Zobacz kolejne terminy 20 – wtorek:
a.. ostatni dzień terminu na złożenie pisemnego zawiadomienia o wyborze opłacania podatku dochodowego wg stawki liniowej 19% (dotyczy wyłącznie przychodów z działalności gospodarczej) – nowość,
b.. podatnicy chcący opłacać podatek dochodowy od osób fizycznych na zasadach ogólnych (wg skali podatkowej) winni złożyć pisemne zawiadomienie o zaprowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów nie dotyczy osób, które w 2003 r. były na zasadach ogólnych i nadal chcą korzystać z tej formy opodatkowania,
c.. ostatni dzień terminu na złożenie oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (dotyczy tych osób, które w roku 2003 były na innej formie opodatkowania a w roku 2004 chciałyby opłacać podatek dochodowy w formie ryczałtu ewidencjonowanego i spełniają warunki określone w
ustawie),
d.. podatnicy chcący opłacać ryczałt ewidencjonowany kwartalnie winni o tym powiadomić właściwy urząd skarbowy w formie pisemnej pod warunkiem, że w roku ubiegłym uzyskali przychód nieprzekraczający równowartości 25.000 euro (nie dotyczy osób, które w tym trybie opłacały ryczałt w 2003 r. i chcą nadal korzystać z tej formy uiszczania podatku),
e.. jest ostatnim dniem na złożenie oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie karty podatkowej (dotyczy tych osób, które w roku 2003 były na innej formie opodatkowania a w roku 2004 chciałyby opłacać podatek dochodowy w formie karty podatkowej i spełniają warunki określone w ustawie),
f.. to ostatni dzień na wpłacenie pobranego zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłat dokonanych w listopadzie wraz ze zbiorczą deklaracją o symbolu PIT-8A,
g.. należy złożyć (lub wysłać pocztą) deklarację PIT-4 za grudzień 2003 r. oraz wpłacić pobrane zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń wypłaconych ze stosunku pracy – wynikające ze wspomnianej deklaracji,
h.. ostatni dzień terminu na dokonanie wpłaty pobranej zaliczki od należności z tytułu osobiście wykonywanej działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 5-9 ustawy o pdof, tj. m.in. z tytułu umów zlecenia i o dzieło – wypłaconych w poprzednim miesiącu,

26 – poniedziałek:
a.. termin złożenia deklaracji VAT-7 za grudzień 2003 r. oraz wpłacenia podatku z niej wynikającego,

02 lutego – poniedziałek:
a.. osoby opłacające tzw. ryczałt ewidencjonowany zobowiązane są złożyć zeznanie za 2003 r. na druku PIT-28 i w tym samym terminie wpłacić podatek wynikający z tego zeznania. Zeznanie to składają również osoby, które na przestrzeni 2003 r. zlikwidowały działalność opodatkowaną w formie ryczałtu lub nie uzyskały żadnych przychodów,

§ płatnicy (zakłady pracy) mają obowiązek sporządzić oraz przekazać pracownikowi i urzędowi skarbowemu informacje PIT-11 oraz PIT-8B o przychodach uzyskanych w roku 2003 – ostatni dzień terminu –

Nowość!!!
§ jest to ostatni dzień terminu dla osób opłacających kartę podatkową na złożenie deklaracji PIT-16A o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconych i odliczonych w roku 2003,

§ jest to ostatni dzień terminu dla osób duchownych na złożenie deklaracji PIT-19A o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconych i odliczonych w roku 2003.

Władysław Sikora

Share.

About Author

Projektant graficzny, przedsiębiorca.