Pozarolnicza działalność gospodarcza

0

Ostatnia nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zmienia zasady, iż podstawową formą opodatkowania dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą w 2004 r. pozostaje opodatkowanie według skali podatkowej. W związku z powyższym podatnicy, którzy będą chcieli korzystać w roku podatkowym 2004 z opodatkowania podatkiem liniowym według jednolitej 19% stawki, obowiązani będą do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemnego oświadczenia o wyborze tej formy opodatkowania. Oświadczenie to podatnicy będą obowiązani złożyć w terminie do dnia 20 stycznia 2004 r., a jeżeli rozpoczną prowadzenie działalności w trakcie roku – do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Przeczytaj cały artykuł Należy jednak pamiętać, że podatnik, który wybrał opodatkowanie podatkiem liniowym, utraci prawo do opodatkowania w tej formie, jeżeli uzyska z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub w formie spółki niemającej osobowości prawnej przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników:

1) wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy lub
2) wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym

– w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy. W takim przypadku jest on obowiązany do złożenia właściwych deklaracji o wysokości dochodu osiągniętego od początku roku i wpłacenia zaliczek obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek.

Opodatkowanie podatkiem liniowym według 19% stawki będą mogli wybrać wyłącznie podatnicy osiągający przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej. Możliwość ta nie będzie dotyczyła przychodów osiąganych z tytułu umowy najmu czy dzierżawy.

Osoba osiągająca przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, która wybierze opodatkowanie podatkiem liniowym i jednocześnie będzie uzyskiwać przychody ze stosunku pracy, dochodów ze stosunku pracy nie będzie mogła rozliczyć łącznie z małżonkiem (dochodów tych nie będzie mogła opodatkować również w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci). W takim przypadku będzie obowiązana do złożenia odrębnego zeznania dla dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej i odrębnego zeznania dla dochodów uzyskanych ze stosunku pracy.

Podatnicy, którzy wybiorą opodatkowanie podatkiem liniowym będą mogli:
pomniejszyć dochód o składki na ubezpieczenie społeczne określone w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit.a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
pomniejszyć podatek o kwotę składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne,
obniżyć dochód o kwotę straty na zasadach określonych w ustawie.

Z innych ulg i odliczeń podatnicy, którzy wybiorą opodatkowanie podatkiem liniowym, nie będą mogli korzystać, w tym również z ulg i odliczeń z tytułu praw nabytych.

Władysław Sikora

Share.

About Author

Projektant graficzny, przedsiębiorca.