Składanie zeznań rocznych

0

Z dnia na dzień wzrasta zainteresowanie składaniem zeznań rocznych. Z tej też racji przypominamy, w bardzo skondensowanej formie, główne zagadnienia związane ze składaniem zeznań rocznych.

1. Zeznania składamy tylko na drukach wg urzędowego wzoru. Nie muszą to być druki oryginalne, mogą być ich kserokopie, jak również dopuszcza się składanie zeznań w formie wydruków komputerowych, których układ musi być jednak zgodny z urzędowym wzorem zeznań rocznych.

Przeczytaj cały artykuł 2. Należy pamiętać o kompletności danych, a szczególnie o:
§ wpisaniu numeru NIP – bez takiego numeru zeznania nie będą przyjmowane. Ponadto brak tego numeru spowoduje znaczne opóźnienie w ewentualnym zwrocie podatku,
§ aktualizacji danych objętych zgłoszeniem rejestracyjnym. Aktualizacji dokonujemy na druku NIP-3 (osoby nieprowadzące działalności gospodarczej) najpóźniej łącznie ze złożeniem zeznania rocznego. Brak aktualizacji może spowodować, że zwrot nadpłaty dokonany zostanie z opóźnieniem lub nie będzie możliwy,
§ umieszczeniu wszystkich danych personalnych (m.in. imię, nazwisko, data urodzenia, adres),
§ zamieszczeniu daty sporządzenia zeznania,
§ podpisaniu zeznania,
§ w przypadku zeznań wspólnych małżonków należy pamiętać o złożeniu podpisów (przez oboje małżonków) na stronie 1 pod oświadczeniem o wyrażeniu chęci łącznego opodatkowania małżonków,
§ wypełnieniu rubryk wskazujących: wysokość osiąganych przychodów, ponoszonych kosztów, przysługujących ulg i odliczeń oraz kwoty należnego podatku, a także wielkość do wpłaty lub do zwrotu.

3. Zeznania za rok 2003 nie różnią się w zasadniczy sposób od zeznań składanych w roku poprzednim. Została zachowana taka sama kolorystyka i symbolika druków zeznań.

4. Rozliczając rok ubiegły oprócz podstawowego druku zeznania rocznego spotkamy się z szeregiem załączników. Krótka charakterystyka załączników przedstawia się następująco:
a.. PIT-B – załącznik dla osób prowadzących działalność gospodarczą,
b.. załącznik PIT-C – stosowany stosunkowo rzadko i tylko przez osoby wykonujące działalność gospodarczą i korzystające z okresowej ulgi w podatku dochodowym wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 6 lutego 1989 r.,
c.. załącznik PIT-D – przeznaczony jest dla osób korzystających z odliczenia wydatków mieszkaniowych realizowanych na starych zasadach (budowa budynków mieszkalnych z przeznaczeniem na wynajem, nie wykorzystane odliczenia od dochodu z lat poprzednich), jak i wydatków ponoszonych w 1997 r. oraz latach następnych, odliczanych o podatku, a nie od podstawy opodatkowania,
d.. załącznik PIT-M – o dochodach małoletnich dzieci,
e.. załącznik PIT-O – stosują go podatnicy korzystający z odliczeń, z wyjątkiem odliczeń mieszkaniowych, dokonywanych od dochodu – sekcja B formularza (m.in. odliczenia darowizn, składek na rzecz organizacji do których przynależność podatnika jest obowiązkowa, wydatków na cele rehabilitacyjne), jak również korzystający z odliczeń od podatku – sekcja C druku (m.in. wydatki na zakup przyrządów i pomocy naukowych poniesione w 2002 r., kształcenie własne podatnika).

5. Wypełnianie zeznania warto rozpocząć od zapoznania się z układem, treścią druku oraz z objaśnieniami do danego zeznania. Następnie wypełniamy załączniki – jeśli takowe składamy – a w dalszej kolejności przechodzimy do druku podstawowego.

6. Zeznania roczne można składać osobiście w siedzibie właściwego urzędu skarbowego. W przypadku składania zeznań za 2003 r. właściwym jest urząd skarbowy, na którego terenie działania zamieszkiwaliśmy w dniu 31 grudnia 2003 r.

7. W celu uniknięcia oczekiwania w kolejce warto jest skorzystać z usług poczty i przesłać zeznanie na adres urzędu skarbowego.

Ponadto:
* osoby nieprowadzące działalności gospodarczej składają zeznania w pok. 32 – II piętro,
* osoby prowadzące działalność gospodarczą składają zeznanie roczne w pok. 33 – II piętro.

7. Zeznanie za 2003 r. należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2004 r. W przypadku przesłania zeznania pocztą o terminowości jego złożenia decyduje data stempla pocztowego znajdującego się na kopercie.

8. Najbardziej korzystną i zalecaną formą zwrotu (szczególnie ze względu na szybkość, taniość i bezpieczeństwo) jest przelew na konto bankowe. Ta forma zwrotu możliwa jest pod warunkiem, że w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub aktualizacyjnym (druk NIP-3) podaliśmy numer rachunku bankowego i nazwę banku, w którym posiadamy konto.

UWAGA !!!
W związku z przechodzeniem banków na elektroniczną obsługę poleceń przelewu prosimy podatników o podawanie numerów rachunków bankowych w standardzie NRB – tzw. „nowe” numery rachunków bankowych. Aktualizacji numeru rachunku bankowego należy dokonać poprzez złożenie zgłoszenia aktualizacyjnego na formularzu:
· NIP-1 lub NIP-2 – w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, lub
· NIP-3 – w odniesieniu do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.
Powyższe ma szczególne znaczenie przy zwrotach nadpłat, gdyż po 1 stycznia 2004 r. dokonanie zwrotu na „stary” numer konta może być utrudnione a czasami wręcz niemożliwe. Ewentualny zwrot nadpłaty w formie przekazu pocztowego – tylko w odniesieniu do osób nieprowadzących działalności gospodarczej – spowoduje obciążenie podatnika (pomniejszenie kwoty nadpłaty) kosztami opłat pocztowych.

9. Im wcześniej złożymy zeznania roczne, tym wcześniej dokonany zostanie zwrot nadpłaty. Na pisemne życzenie podatnika nadpłata może zostać zarachowana na poczet bieżących lub przyszłych podatków realizowanych przez urząd skarbowy.

10. Jeśli na skutek wypełnienia i złożenia zeznania rocznego zobowiązani jesteśmy do dokonania wpłaty podatku, to wpłata ta winna być zrealizowana nie później niż 30 kwietnia 2004 r. Wcześniejsze złożenie zeznania rocznego nie powoduje konieczności wcześniejszej wpłaty podatku dochodowego.

Władysław Sikora

Share.

About Author

Projektant graficzny, przedsiębiorca.