Uproszczone wpłacanie zaliczek

0

Już od ubiegłego roku istnieje możliwość prawna pozwalająca na uproszczone wpłacanie – w ciągu roku podatkowego – zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Z formy tej mogą korzystać w 2004 r. podatnicy, którzy:
a.. osiągają przychody z działalności gospodarczej i opłacają podatek dochodowy na zasadach ogólnych,
b.. w roku podatkowym 2002 lub 2001 uzyskali dochód podatkowy w wysokości powodującej wystąpienie podatku dochodowego,
c.. rozpoczęli prowadzenie działalności nie później niż w dniu 31 grudnia 2002 r.

Jeżeli podatnik spełnia wszystkie te warunki łącznie może skorzystać z uproszczonej formy płacenia zaliczek pod warunkiem, że:
a.. do 20 lutego br. zawiadomi na piśmie właściwy urząd skarbowy o wyborze tej formy płacenia zaliczek (oświadczenie, to będzie skuteczne również w latach następnych – chyba że podatnik złoży kolejne pismo o rezygnacji z tej formy),
b.. przez cały rok będzie stosować tę formę płacenia zaliczek,
c.. zaliczki będzie wpłacał miesięcznie w terminie do 20-go następnego miesiąca za miesiąc poprzedni a za grudzień do 20-go grudnia,
d.. po zakończeniu roku podatkowego złoży zeznanie roczne na ogólnych zasadach.

Czytaj więcej W celu ustalenia zaliczki należy:
a.. przyjąć dochód – nie pomniejszony o odliczenia i ulgi – z zeznania podatkowego złożonego w roku poprzedzającym dany rok podatkowy (dla ustalenia zaliczek uproszczonych na 2004 r. przyjmujemy dochód z zeznania za rok 2002 lub 2001 – jeśli w roku 2002 dochód nie wystąpił),
b.. do tak ustalonego dochodu zastosować skalę podatkową obowiązującą w 2004 r.,
c.. uzyskaną kwotę podatku podzielić przez 12,
d.. od tak ustalonej kwoty odliczyć kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne opłaconej w danym miesiącu, z uwzględnieniem zasad określonych w art. 27b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W razie zmiany wysokości dochodu spowodowanej decyzją urzędu skarbowego czy też korektą zeznania, należy odpowiednio skorygować wysokość wyliczonej zaliczki. Z uproszczonej formy opłacania zaliczek mogą skorzystać również podatnicy, którzy wybrali tzw. podatek liniowy wg stawki 19%. W tym przypadku do wyliczenia podatku nie stosują skali podatkowej, lecz stawkę 19%.

Władysław Sikora

Share.

About Author

Projektant graficzny, przedsiębiorca.