Odnowa Ruszowa

0

Podjęcie realizacji odnowy Ruszowa i rozpoczęcie w tej miejscowości szeregu prac na poszczególnych obiektach rozpoczęło dyskusję dlaczego to, a nie inne zamierzenia są realizowane obecnie i jakie są plany na przyszłość.

 

W bieżącym roku zostanie ukończona modernizacja obiektu OSP polegająca na gruntowej przebudowie z zagospodarowaniem strychu na pomieszczenie użytkowe. Zadanie podjęto ze względu na znaczenie jednostki w systemie obrony przeciwpożarowej gminy, zły stan techniczny obiektu i wynikająca z niego konieczność przebudowy.

Niebagatelną rolę przy podjęciu decyzji miało załatwienie dofinansowania ze środków funduszu INTERREG III A oraz wkład środków własnych jednostki OSP Ruszów ok. 30 tys. zł.

Kolejnym zadaniem realizowanym w Ruszowie w ramach planu odnowy tej miejscowości przyjętego przez Radę Miejską, przy pozytywnej opinii zebrania mieszkańców miejscowości, jest remont Domu kultury. Na wiosnę zakończono rozbiórkę spalonej części obiektu, a w mijającym tygodniu rozstrzygnięto przetarg na wykonanie remontu całego obiektu Domu Kultury. Informuję iż koncepcja odbudowy spalonej sali Domu Kultury w obliczu innych pilnych potrzeb tej miejscowości i całej gminy, musi ustąpić w najbliższym czasie miejsca innym zadaniom w Ruszowie i Gminie. Nie może natomiast czekać remont istniejącej części, tym bardziej, że udało nam się uzyskać na ten cel dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach ZPORR. Z tego samego źródła pochodzą fundusze na odnowę skweru w Ruszowie, który się właśnie rozpoczyna i przebudowę części chodnika przy ulicy II Armii Wojska Polskiego. Ogółem na wymienione trzy zadania zostanie wydatkowana kwota około 1 min złotych, z czego blisko połowę stanowi dofinansowanie ze środków UE na odnowę wsi. Wymienione pracę, a w szczególności chodnik i teren zielony zgodnie z przyjętymi planami są początkiem procesu odnowy miejscowości i w kolejnych latach powinny być kontynuowane. Właśnie jako kontynuację należy tratować przyjęty na mój wniosek do realizacji przez Radę Miejską projekt rozpoczęcia prac nad odnową tzw.”Parku” w Ruszowie przy ulicy Żagańskiej. Przyznane wstępnie przez Radę Miejską 33 tys.zł przeznaczone będą na ogrodzenie „Parku” oraz urządzenie miejsca zabaw dla dzieci. Teren co prawda nie jest własnością gminy, ale już wstępnie zasygnalizowałem Staroście, który nim zarządza w imieniu Skarbu Państwa, zamiar użyczenia parku i podjęcia w nim absolutnie podstawowych prac, z których większość w przypadku ewentualnej | odmowy przekazania parku na własność gminy będzie możliwa do odzyskania poprzez demontaż. Nie zakładam jednak, by taka sytuacja zaistniała, gdyż w projekcie planu miejscowego dla Ruszowa, na wspomnianym terenie wpisaliśmy funkcję właśnie urządzenia terenu zielonego i po dokonanych uzgodnieniach nikt, w tym i właściciel tj. Skarb Państwa do projektu uwag nie zgłosił. Z innych prac przewidzianych do realizacji w bieżącym roku w Ruszowie przygotowane są asfaltowania dwóch ulic tj. Łużyckiej i Brzozowej i utwardzenie fragmentów kilku innych dróg gruntowych na wnioski mieszkańców. Przygotowywane jest oraz uzgodnione z Zakładem Energetycznym uzupełnienie oświetlenia ulicznego ale o zakresie rzeczowym czyli o tym co i gdzie zrobimy, wolałbym mówić po uzgodnieniach, kiedy wszystko będzie jasne i pewne. Wymienione wyżej prace w Ruszowie z pewnością będą lub są realizowane, ale poza nimi wspomnieć należy również o zadaniach przygotowywanych do realizacji poprzez opracowanie dokumentacji technicznej, bądź też ubiegania się o środki finansowe z zewnątrz na realizację zadań.

Prosiłbym, by poniższe zestawienie potrzeb i zadań inwestycyjnych w Ruszowie nie traktować jako obietnicy realizacji, ale jako informacje o podjętych działaniach przygotowawczych, ich zasadności, pilności i możliwości realizacji w okresie najbliższych 6ciu lat tj. perspektywie czasowej dużego unijnego programu wsparcia finansowego naszego kraju. Właśnie unijne środki na rozwój regionalny, które będą w latach 2007 – 2013 kilkakrotnie wyższe niż obecnie dostępne, są główną szansą i nadzieją na realizację zamierzeń nie tylko zresztą w Ruszowie.

Do budowanego właśnie ZPW (Zintegrowany Program Wojewódzki) i RPO (Regionalny Program Operacyjny) rozwoju naszego województwa, zgłosiłem z miejscowości Ruszów i okolic następujące zadania: sanityzacja miejscowości, wodociąg w Kościelnej Wsi, rozbudowa szkół w Ruszowie i budowa kluczowych dla miejscowości dróg.

Wymienione zadania, niestety nie jesteśmy w stanie zrealizować ze środków własnych, gdyż są bardzo kosztowne, a czy zrealizujemy je w ogóle zależeć będzie od tego czy uzyskamy dofinansowanie ze środków unijnych. W chwili obecnej, kiedy nie został jeszcze zatwierdzony ZPW nie można niczego przewidywać. Zmieniają się radykalnie zasady naboru i oceny wniosków dotychczasowy system punktowy zastąpiony będzie oceną wskaźników produktu i rezultatu, co może być szansą dla takiej inwestycji, jak sanityzacja wsi ale jednocześnie problemem dla rozbudowy szkół, gdzie zanotowany w ostatnim roku 2005 drastyczny spadek urodzeń może pogorszyć wartość wskaźników podlegających ocenie. Powyższe zmiany absolutnie niczego nie przesądzają, zmuszają nas jedynie do podejmowania działań zaradczych. Proszę nie odbierać tej części wypowiedzi jako broń Boże niechęć z mojej strony do rozbudowy szkół, ale tylko jako informację o sytuacji, możliwościach i zagrożeniach. I proszę pamiętać, iż właśnie z mojej inicjatywy przystąpiliśmy do przygotowywania tej inwestycji, załatwiając dokumentację i wiele innych formalności. Przy okazji po dyskusji na forum Komisji Oświaty Rady Miejskiej i po zamknięciu zapisów uczniów na kolejny rok szkolny, przedstawię Państwu wszystkie uwarunkowania dotyczące tej inwestycji.

Z całą odpowiedzialnością i pewnością należy stwierdzić, ii nawet w przypadku uruchomienia RPO z początkiem 2007, co wcale nie jest pewne oraz przy zapewnieniu finansowania tej inwestycji ze środków unijnych wybudowanie łącznika w ciągu jednego roku jest absolutnie niemożliwe. Dążyć należy do takiego przygotowania finansowania i realizacji zadania, by można je było wykonać na przestrzeni dwóch lat budżetowych w okresie do 18 miesięcy. Można to jedynie traktować tylko jako założenie, a nie pewnik. Programowanie w Ruszowic w/w dwóch dużych inwestycji musi uwzględniać fakt bardzo pilnej potrzeby gruntownej modernizacji obiektu ośrodka zdrowia oraz rozwiązania problemu cmentarza i domu przedpogrzebowego. Ten ostatni problem będzie można zacząć realizować po przyjęciu przez Radę Miejską planu miejscowego i ustaleniu lokalizacji cmentarza. By nie tracić czasu na ostatniej sesji Rady Miejskiej, na mój wniosek Rada zadecydowała o wyrażeniu zgody na przejecie nieodpłatne na rzecz Gminy działki Skarbu Państwa na obecnym cmentarzu i przeznaczeniu kolejnych środków w kwocie 11 rys. zł. na opracowanie projektu jej zagospodarowania.

Drugim z w/w problemów to pilna konieczność modernizacji i przebudowy Ośrodka zdrowia w Ruszowie w terminie do końca 2008 roku i przygotowanie go do nowych standardów wymaganych stosownymi przepisami. Musimy mieć świadomość, iż niespełnienie w określonym wyżej terminie wymagań, może skutkować zamknięciem obiektu ośrodka zdrowia, co moim zdaniem jest absolutnie niedopuszczalne.

Już jakiś czas temu zleciłem przeprowadzenie wstępnych analiz i konsultacji, aby tak przygotować prace remontowe, by było możliwe ich rozpoczęcie w 2007 roku i zakończenie w kolejnym. Kilka słów komentarza należy poświęcić problemowi kanalizacji Ruszowa, która może kosztować ponad 10 mln. złotych i przy założeniu dofinansowania ze środków UE powinna być zrealizowana nie później niż do końca 2013 roku. Jest to długi okres czasu, którego nie ma dla takich pilnych kwestii jak np. ścieki na ulicy Żagańskiej, które należy oczyszczać niemalże natychmiast Takie działania są przygotowywane i powinny być realizowane. Wymaga to wszystko czasu i środków finansowych, ale z pewnością nie można tych problemów bagatelizować i w nieskończoność odkładać. Z pozostałych kwestii rokrocznie należy remontować kolejne drogi komunalne, chodniki, uzupełniać i modernizować oświetlenie, przebudować boiska szkolne oraz mieć możliwość reagowania na sytuacje nieprzewidywalne.

Z przedstawionego omówienia potrzeb i zamierzeń w jednej tylko miejscowości, wyłania się skala problemów i trudności rozwiązanie których jest konieczne, ale w krótkim czasie niemożliwe.

Podejmowane przez Gminę działania z miesiąca na miesiąc przybliżają nas do określenia programu na najbliższe lata, dokonania świadomych wyborów zadań do realizacji, który nie będzie efektem pustych deklaracji politycznych, gasnących wraz z zakończeniem kampanii wyborczej.

Mam nadzieję, że przedstawione podstawowe informacje dotyczące nie wszystkich potrzeb Ruszowa, będą asumptem do gruntownych przemyśleń i uzgodnień takich działań, które mogą liczyć na pewne i trwałe poparcie Rady Miejskiej bez względu na jej skład osobowy.

W kolejnym wydaniu gazetki pozwolę sobie przybliżać szczegóły dotyczące poszczególnych zadań i problemów, by później przedstawić swoją koncepcję ich realizacji.

Share.

About Author

Projektant graficzny, przedsiębiorca.