REGULAMIN konkursu fotograficznego

0

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanym przez gminę Węgliniec konkursu fotograficznego. Poniżej można zapoznać się z regulaminem konkursu.„ GMINA WĘGLINIEC W FOTOGRAFII”

1. Organizatorem konkursu jest Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec i Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury.

2. Konkurs jest skierowany do mieszkańców gminy Węgliniec i gmin okolicznych, bez względu na wiek, zawód, czy status społeczny.

3. Przedmiotem konkursu jest wybór i nagrodzenie najlepszych zdjęć, które będą wykorzy-stywane w promocji gminy.

3.1.Ustala się następujące kategorie tematyczne konkursu:

a) przyroda,

b) architektura

3.2. Technika zdjęć jest dowolna. Format zdjęć powinien wynosić przynajmniej 15 x 21cm. Zdjęcia wykonane cyfrowo powinny być przekazane również w formie tradycyjnej.

3.3. Każda praca powinna być opatrzona tytułem i zawierać krótki opis: co przedstawia.

3.4. Autor może zgłosić do konkursu nie mniej niż 5 prac.

4. Najważniejszymi kryteriami oceny zgłoszonych prac są: charakter pracy odpowiadający celom promocyjnym gminy, zgodność z kategorią tematyczna (jak w pkt. 3.1.), poprawność techniczna, nowatorskie ujęcie.

5. Zwycięzców konkursu w poszczególnych kategoriach wyłoni komisja powołana przez dy-rektora Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury. Decyzje komisji są ostateczne.

6. W rozstrzygniętym konkursie zostaną przyznane 3 nagrody.

7.Warunkami uczestnictwa w konkursie są:

– dostarczenie prac konkursowych organizatorowi listownie lub osobiście,

– podanie danych autora prac: imię i nazwisko, adres (numer telefonu, e-mail), wiek, status społeczny (np. uczeń, student, zawód).

7.1. Koszty nadesłania prac konkursowych ponosi uczestnik konkursu.

7.2. Prace zgłoszone nie podlegają zwrotowi.

7.3. Zgłoszenia niekompletne nie będą rozpatrywane.

8. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku, gdy prace konkursowe nie spełnią oczekiwań organizatora.

9. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 7 września 2008 r. Decyduje data stempla pocztowego.

10. Prace konkursowe z dopiskiem „Konkurs fotograficzny” należy dostarczyć pod adres: Biblioteka Publiczna M i G, Węgliniec, ul Wojtyły 10, tel. 075 7712510.

11. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi podczas Święta Grzybów 14 września 2008r.

12. Złożenie prac w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie zdjęć w promocji gminy, bez wynagrodzenia, w dowolnym terminie i formie.

13. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane tylko dla potrzeb konkursu.

14. Dodatkowe informacje o konkursie uzyskać można w Bibliotece Publicznej M i G, ul. Wojtyły 10, tel. 7712 510 (p. Izabela Uśpieńska-Domagała) lub w Biurze Organizacyjnym Święta Grzybów.

Share.

About Author

Projektant graficzny, przedsiębiorca.