Będzie kanalizacja!

0

Niespełna tydzień temu w spotkaniu, które odbyło się w Domu Kultury ustalono Plan Odnowy Miejscowości Ruszów na lata 2009-2015, zebranie z mieszkańcami prowadził sołtys Leszek Hawrot.

Głównym tematem spotkania był „ Plan Odnowy Miejscowości Ruszów na lata 2009-2015” udzielono także odpowiedzi na pytania mieszkańców. Plan odnowy oraz diagnozę obecnego stanu miejscowości przedstawił burmistrz Andrzej Kutrowski. Zakreślił również opis zinwentaryzowanych zasobów, a następnie przedstawił analizę SWOT. W dalszej omawiano projekty, zadania inwestycyjne, które mają służyć poprawie obecnej sytuacji.

Uchwała w sprawie przyjęcia, przedstawionego przez Burmistrza A. Kutrowskiego, Planu Odnowy Miejscowości Ruszów na lata 2009-2015. została przyjęta 12 głosami przy 1 głosie wstrzymującym się.

Pytania i odpowiedzi na zadane na zebraniu pytania

  1. Odbudowa sali widowiskowej – na pytania mieszkańców dotyczące odbudowy spalonej sali widowiskowej Burmistrz poinformował, że w chwili obecnej gmina nie dysponuje środkami, które mogłyby zostać przeznaczone na ten cel. Zadanie to jest jednak wpisane do realizacji w Strategii Rozwoju Gminy Węgliniec.
  2. Oświetlenie drogowe – mieszkańcy zwrócili się z pytaniem, czy umieszczone zostaną lampy na ulicy II Armii Wojska Polskiego na odcinku od strony kościoła do przejazdu kolejowego. Burmistrz poinformował, że dotychczas dokonano wymiany lamp na istniejących obwodach oświetleniowych. W roku bieżącym zostaną zamontowane nowe obwody oświetleniowe, w tym również na wspomnianym odcinku drogi.
  3. Chodnik na ulicy Żagańskiej – mieszkańcy zwrócili się z pytaniem, czy na ulicy Żagańskiej będzie wybudowany chodnik. Burmistrz poinformował, że ulica Żagańska jest drogą wojewódzką i leży to w gestii Marszałka Województwa Dolnośląskiego. W przypadku, gdy zakończona zostanie rewitalizacja parku, wówczas będziemy rozmawiać w sprawie budowy chodnika w stronę parku.
  4. Hydranty – na pytanie, kto jest odpowiedzialny za stan techniczny hydrantów, ponieważ są one niekompletne, Burmistrz odpowiedział, że Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu. Sołtys, który jest jednocześnie pracownikiem ZUK-u, odpowiedział, że części, których brakuje przy hydrantach, były wielokrotnie kradzione i niestety nie ma tańszego odpowiednika tej części, np. z plastiku.

Szczegóły Plan Odnowy Miejscowości Ruszów na lata 2009-2015

Kształtowanie pozytywnego wizerunku wsi poprzez poprawę estetyki wsi oraz krajobrazu

Projekt

Termin realizacji

Planowane koszty w zł

Rewitalizacja parku w Ruszowie

2010 – 2011

1 380 300,00

Rewitalizacja ruin zabytkowego kościoła poewangelickiego – etap II

2010-2011

868 500,00

Renowacja zabytkowego obiektu sakralnego – izolacja pozioma, elewacja, remont dachu, uporządkowanie terenu

2010 – 2011

736 081,00

Organizacja konkursu na najładniejszy ogród/balkon

2009 – 2015 – edycja co roku

28 000,00

Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i turystyczno-rekreacyjnej wsi

Projekt

Termin realizacji

Planowane koszty w zł

Budowa kompleksu boisk o sztucznej nawierzchni wraz z zapleczem socjalnym

2009

1 454 000,00

Wytyczenie, oznakowanie i budowa podstawowej infrastruktury około turystycznej (punkty widokowe, ławki, miejsca na biwakowanie) szlaków turystycznych pieszych i rowerowych, w tym wytyczenie tras do uprawiania nordic walking

2010-2013

80 000,00

Organizacja cyklicznej, ponadlokalnej imprezy promującej miejscowość – JAGODOWE LATO

2009-2015

300 000,00

Realizacja działań w zakresie promocji wsi jako miejsca do inwestowania i wypoczynku (oferty dla inwestorów, rozwój produktu turystycznego

2009-2015

60 000,00

Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej

2009

 

Uzupełnienie infrastruktury technicznej wsi.

Projekt

Termin realizacji

Planowane koszty w zł

Doposażenie jednostki ochotniczej straży pożarnej w średni samochód ratowniczo-gaśniczy oraz inny sprzęt ratowniczo-gaśniczy.

2011

700 000,00

Budowa chodników oraz modernizacja dróg w miejscach o dużym natężeniu ruchu publicznego.

2009-2015

1 000 000,00

Przyłączenie istniejącego wodociągu do ujęcia wody w Węglińcu

2010-2011

700 000,00

Budowa kanalizacji

2012 – 2016

23 300 000,00

Budowa cmentarza

2009-2015

2 500 000,00

Budowa utwardzonych miejsc postojowych głównie w centrum wsi

2009 – 2011

100 000,00

Stworzenie warunków do samorealizacji mieszkańców

Projekt

Termin realizacji

Planowane koszty w zł

Modernizacja trawiastego boiska sportowego i zaplecza socjalnego oraz zagospodarowaniem otaczającego terenu.

2011-2013

500 000,00

Doposażenie Domu Kultury – zakup strojów dla teatralnego, wyposażenie pracowni artystycznej,

2010

40 000,00

Utworzenie w bibliotece centrum informacyjnego z nowoczesnym księgozbiorem oraz dostępem do sieci internet

2011-2013

100 000,00

Stymulowanie aktywności zawodowej mieszkańców

Projekt

Termin realizacji

Planowane koszty w zł

Organizowanie zawodowych kursów kwalifikacyjnych zgodnie z zapotrzebowaniem.

2010-2015

60 000,00

Spotkania informacyjno-szkoleniowe dla przedsiębiorców na temat dostępnych programów wsparcia finansowego.

2010-2015

30 000,00

Szkolenie dotyczące rozwoju agroturystyki i ekoturystyki.

2010-2015

30 000,00

Kontynuacja projektu Centrum Kształcenia na odległość

2009-2015

210 000

Share.

About Author

Projektant graficzny, przedsiębiorca.