Zaprojektuj logo MGOK

0

Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w Węglińcu zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w otwartym konkursie na „Logo Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Węglińcu”, którego celem jest

wyłonienie i wytypowanie znaku graficznego dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Węglińcu.

Regulamin konkursu

„Logo Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Węglińcu”

Warunki uczestnictwa

 1. Konkurs ma charakter otwarty. Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.
 2. Każdy projekt musi być zaopatrzony danymi autora (imię, nazwisko, wiek, dokładny adres, numer telefonu, lub e-mail).
 3. Uczestnik może przedstawić dwa projekty o wymiarach nieprzekraczających 15 x 15 cm, jednak nie mniejszych niż 10 x 10 cm.
 4. Projekty mogą być wykonane w dowolnej technice graficznej.
 5. Rozpatrywane będą projekty, które są zapisane na CD lub przesłane w formie elektronicznej formacie JPG lub gif.
 6. Zwycięstwo wiąże się z przekazaniem praw autorskich Organizatorowi.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania dowolnych zmian w projekcie.

Termin i warunki dostarczenia prac

 1. Projekty na logo MGOK należy dostarczyć pocztą, e-meil: kultura.wegliniec@interia.pl lub bezpośrednio do Biblioteki Publicznej w Węglińcu, ul. Wojtyły 10, z dopiskiem na kopercie „Konkurs na logo MGOK”. Prace będą przyjmowane od 20 września do 31 października 2009 roku. W przypadku korespondencji liczy się data stempla pocztowego.
 2. Prace nadesłane po terminie nie będą oceniane.
 3. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 06.11.2009 roku.
 4. Informacje na temat konkursu uzyskać można w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Węgliniec, ul. Wojtyły 10, tel. 0757712510, e-meil: kultura.wegliniec@interia.pl

Zasady przyznawania nagród

 1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu zadecyduje powołana specjalnie w tym celu Komisja
  Konkursowa powołana przez Organizatora.
 2. Organizator przewiduje jedną nagrodę główną.
 3. Istnieje możliwość przyznania specjalnych nagród książkowych i wyróżnień.
 4. Laureaci zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród pisemnie, telefonicznie lub e-mailem.
 5. Po ogłoszeniu wyników i przyznaniu nagród, zostanie zorganizowana wystawa prezentująca wszystkie prace.
 6. Zgłoszenie projektów do konkursu jest równoznaczne z:
  – uznaniem warunków regulaminu,
  – oświadczeniem, iż uczestnik posiada wszelkie prawa autorskie do zgłoszonych projektów, – wyrażeniem zgody na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 roku, z późn. zm.

 

 

Share.

About Author

Projektant graficzny, przedsiębiorca.