Zapłać za psa

0

Uchwałą Rady Miejskiej wprowadzono w 2012 r. opłatę od posiadania psów na terenie Gminy i Miasta Węgliniec. Osoby fizyczne zobowiązane są do wniesienia rocznej opłaty w wysokości 20,00 zł od każdego posiadanego psa, a w przypadku gdy osoba fizyczna weszła w posiadanie psa po dniu 30 czerwca roku podatkowego stawka opłaty wynosi 10,00 zł.

Termin wniesienia opłaty: do dnia 31 marca br.

Sposób wniesienia opłaty:

  • Bezpośrednio na rachunek bankowy Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu: Bank Spółdzielczy w Pieńsku o/Węgliniec nr rachunku: 12 8382 0001 2600 0648 3000 0010
  • W Kasie Banku Spółdzielczego: (w budynku Urzędu), czynny w godzinach: w poniedziałki – piątki 8.00-13.30
  • U sołtysów poszczególnych sołectw.

Obowiązek zgłoszenia psa do rejestru spoczywa na posiadaczu psa. Zgłoszenia można dokonać w pok. nr 4 w Urzędzie Gminy i Miasta w Węglińcu lub u sołtysa.

Opłaty od posiadania psa nie wnoszą

(art.18a, ust.2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych – tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm):

  • członkowie personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – pod warunkiem wzajemności;
  • osoby zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – z tytułu posiadania jednego psa;
  • osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 i Nr 223, poz. 1463) – z tytułu posiadania psa asystującego,
  • osoby w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe – z tytułu posiadania jednego psa;
  • podatnicy podatku rolnego od gospodarstw rolnych – z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r., Nr 95, poz. 613 ze zm.)
  • Uchwała Nr 100/IX/11 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów.
Share.

About Author

Projektant graficzny, przedsiębiorca.