Wypalanie łąk zabronione

0

Wypalanie traw – to plaga, jaka ujawnia się z nastaniem wiosny. Ogólnie wypalanie traw jako termin encyklopedyczny oznacza wzniecenie ognia na obszarach nieużytków, trawiastych i uprawnych w celu pozbycia się pozostałości uschniętej roślinności. 
U zarania cywilizacji wypalanie traw stosowane było jako jeden z zabiegów rolniczych, wciąż utrzymujących się w wielu regionach świata, tracąc jednak na znaczeniu, wraz z rozwojem techniki i kultury rolnej. Zjawisko to w mniemaniu naszego społeczeństwa jest tanią, łatwą i skuteczną metodą na pozbycie się chwastów i ich nasion. Jednak ze względu na zagrożenie pożarowe, uciążliwość dymu oraz negatywny wpływ na bioróżnorodność wypalanie łąk uznawane jest za szkodliwy przeżytek, w postaci mocno utrwalonych przyzwyczajeń ludności wiejskiej.

Efektem wypalania są często niekontrolowane pożary, skutkujące nieraz dużymi stratami materialnymi, a nawet ofiarami śmiertelnymi, spowodowane przerzuceniem się ognia na zabudowania lub lasy. Często dochodzi do sytuacji, gdy przy pięknej wiosennej pogodzie chcemy przewietrzyć mieszkania, pospacerować oddychając świeżym powietrzem, rozwiesić pranie na podwórkowych sznurach, a przez bezmyślność osób wypalających trawy lub nieprzemyślane zabawy dzieci, których rodzice nic sobie nie robią z ich wybryków i nie prowadzą rozmów profilaktycznych, informujących o zagrożeniu pożarowym i konsekwencjach związanych z zabawami z ogniem, sfrustrowani wracamy do domów i zamykamy okna, w duchu narzekając na tych, którzy pomimo przekazywanych informacji o szkodliwości i zakazie, w dalszym ciągu trudnią się tym procederem.

Powinniśmy również zwrócić uwagę na estetykę obszarów, które zamieszkujemy, takie miejsce wypalone wcale nie wygląda ładnie, czyż nie jest przyjemniej przechodzić obok ładnie zazielenionej łąki, niż obok czarnego – przepraszam za wyrażenie – śmierdzącego placu, którego nie można nawet porównywać do byle jakiej polany. Drodzy Państwo zanim podpalicie trawę zastanówcie się ile szkody możecie uczynić i czy jest to opłacalne, czy sami chcielibyście znaleźć się w sytuacji opisanej wcześniej i wdychać zanieczyszczone dymem powietrze.

Nasze prawo, zarówno ogólne, jak akt prawa miejscowego określa sposób pozbywania się odpadów zielonych, zakazy i konsekwencje związane z niestosowaniem się do postanowień. 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880) określa:

• Art. 124. Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów.
• Art. 131. Kto: (…) wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary – podlega karze aresztu albo grzywny.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. 
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2006 r. Nr 80, poz. 563):

  • § 36. 1. W lasach i na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od granicy lasów nie jest dopuszczalne wykonywanie czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo pożaru:
  • 1) rozniecanie ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lub zarządcę lasu; (…)

Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie Węgliniec – Uchwała nr 300/XLIII/06 Rady Miejskiej w Węglińcu z dnia 28 kwietnia 2006 r. 

  • §4 pkt 1 (…) na terenie gminy (…) zabrania się: – spalania odpadów na powierzchni ziemi oraz w instalacjach grzewczych budynków
  • § 5 pkt 4 ppkt d – odpady budowlane i zielone składane są do kontenera dostarczonego przez podmiot uprawniony i w nim odbierane

Sprawca wykroczenia może zostać ukarany grzywną w drodze postępowania mandatowego (mandat karny w kwocie do 500 zł) lub może zostać na niego skierowany wniosek o ukaranie do Sądu, gdzie Sąd może wymierzyć karę grzywny do 5000 zł.

W przypadku zaistnienia takiego zdarzenia fakt można zgłosić telefonicznie do Komendy Straży Miejskiej Węglińca i Pieńska nr telefonu 75 7712787 lub tel. kom. 795135936, 795135932, a także dzielnicowemu w Posterunku Policji w Węglińcu 757712007 lub Komisariacie Policji w Pieńsku 757786407 oraz pośrednio poprzez dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu 756494200 i tel. alarmowy 997 albo 112.

Share.

About Author

Projektant graficzny, przedsiębiorca.