Co na zebraniu wiejskim?

0

Składam serdeczne podziękowania dla osób, którym sprawy Ruszowa nie są obojętne a które w niedzielne popołudnie uczestniczyły w Zebraniu Wiejskim.

Na zaproszenie Rady Sołeckiej w zebraniu uczestniczył Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec oraz przedstawiciel firmy Bartosz z Żagania.

 

Zebranie Wiejskie, któremu przewodniczył Sołtys Sołectwa Ruszów, realizowane było zgodnie z „Programem Zebrania Wiejskiego”, opracowanym przez Radę Sołecką podczas posiedzenia Rady Sołeckiej, przeprowadzonego w dniu 14 listopada br. W przeprowadzonej dyskusji mieszkańcom Ruszowa przedstawiłem nazwy ulic, podlegające zimowemu utrzymaniu dróg gminnych, które będzie realizowane przez wymienioną firmę BARTOSZ z Żagania. Burmistrz GiM Węgliniec oraz przedstawiciel ww. firmy dokonywali wyjaśnienia wszelkich wątpliwości wyrażanych w pytaniach, zadawanych przez mieszkańców uczestniczących w zebraniu.

Jako wprowadzenie do dyskusji dotyczącej częstych i długotrwałych przerw w dostawie energii elektrycznej dla gospodarstw domowych oraz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, przedstawiłem propozycję pisma, adresowanego do Spółki TAURON Polska Energia S.A. W merytorycznej dyskusji, wśród doświadczeń mieszkańców zdobytych z przedstawicielami dostawcy energii elektrycznej poruszono wątek konieczności podkreślenia stawianego żądania poprawy jakości dostarczania energii elektrycznej.

W wyniku przeprowadzonej konsultacji uzgodniono, że ze względu na potrzeby Ruszowa oraz posiadane możliwości finansowe, w najbliższym czasie Rada Sołecka nie będzie podejmowała działań zmierzających do utworzenia ulicy reprezentacyjnej naszej miejscowości, tzw. „deptaka”.

W swym wystąpieniu Burmistrz GiM Węgliniec uzasadnił wydaną decyzję w sprawie odrzucenia wniosku na gospodarowanie funduszu sołeckiego w roku 2013, przydzielonego dla Sołectwa Ruszów.

W bloku ogłoszeniowym zainicjowałem akcję gromadzenia informacji o obiektach fizjograficznych (wyodrębnionych składników środowiska geograficznego), czyli używanych nazwach własnych dla m.in. wzniesień, dróg, dolin, zbiorników wodnych i innych charakterystycznych punktów terenowych celem naniesienia ich w przyszłości na mapę topograficzną terenu naszego sołectwa.

Ponadto zwróciłem się z apelem do uczestników zebrania o udzielenie pomocy w rozpropagowaniu wśród najuboższych mieszkańców Ruszowa akcji pomocy żywnościowej, w której czas składania niezbędnych oświadczeń jest ograniczony. Dodatkowo zwróciłem uwagę na hasło „szanujmy to, co posiadamy”, ponieważ wszystkie działania zmierzające do poprawy wizerunku Ruszowa okażą się być bezskuteczne w sytuacji, gdy mieszkańcy naszej miejscowości nie będą reagować na występujące przypadki dewastacji tego co zostało zamontowane, co zostało już wykonane.

Jednocześnie poinformowałem o propozycji Rady Sołeckiej przeprowadzenia w dniu 26 grudnia „Wspólnego kolędowania” w sali koncertowej nowo odrestaurowanego kościoła.

Na zakończenie zebrania zaproponowałem ogłoszenie konkursu na „projekt” najładniejszej ulicy, placu, skweru. Wg przedstawionej koncepcji wykonawcami „projektu” mogą być dzieci, młodzież, dorośli, rodziny, czy też wspólnie mieszkańcy danej ulicy. Przedstawione „projekty” realizowane będą wspólnie, zgodnie z posiadanymi możliwościami. Nagrodą za wdrożony do realizacji „projekt” będzie piękna ulica, satysfakcja oraz tablica pamiątkowa wskazująca pomysłodawcę „wykonano wg projektu …”

Więcej informacji z przebiegu Zebrania Wiejskiego zostanie przedstawionych w sprawozdaniu a szczegóły oraz wyniki podejmowanych działań będą przekazywane do wiadomości mieszkańców Ruszowa na bieżąco.

Share.

About Author

Projektant graficzny, przedsiębiorca.