Zebranie wiejskie – podsumowanie

0

Dnia 25 lutego br. o godz. 18.00 Sołtys wraz z Radą Sołecką Sołectwa Ruszów zorganizowali Zebranie Wiejskie dla mieszkańców sołectwa.

W zorganizowanym zebraniu, które odbyło się w świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej uczestniczyło 46 osób oraz Burmistrz Miasta i Gminy Węgliniec. Czynności organizacyjno porządkowe były wprowadzeniem do omówienia spraw, ważnych dla naszej miejscowości, które obejmowały:

 

 1. Omówienie „Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Ruszów w Gminie Węgliniec”, opracowanej przez Grupę Odnowy Wsi Dolnośląskiej, w składzie: Irena Droś, Leszek Hawrot, Grzegorz Tyrakowski, Anna Jagiełło, Maria Zapart przy współudziale moderatorów: Irena Krukowska – Szopa i Krzysztofa Szustka. Szczegółowa treść dokumentu została przedstawiona w załączeniu.

Po dokonaniu prezentacji i omówienia „Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Ruszów w Gminie Węgliniec”, przystąpiono do głosowania uchwały w sprawie przyjęcia „Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Ruszów w Gminie Węgliniec”, podczas którego:

  1. oddano 40 głosów, za przyjęciem przedstawionego dokumentu;
  2. oddano 6 głosów, wstrzymujących się od głosowania w sprawie przyjęcia przedstawionego dokumentu;
  3. oddano 0 głosów, za odrzuceniem omawianego dokumentu.
 1. Przedstawienie uzgodnionego przez Grupę Odnowy Wsi Dolnośląskiej oraz Radę Sołecką wniosku o wyposażenie sali konferencyjno – koncertowej odrestaurowanych ruin kościoła jako przedsięwzięcia proponowanego do dofinansowania w ramach ogłoszonego konkursu inwestycyjnego w ramach projektu „Odnowa Wsi Dolnośląskiej”. Wypracowany wniosek obejmował zakup sprzętu wyposażenia na kwotę 30 tys. złotych i obejmował:
  1. krzesła konferencyjne – 200 szt., za kwotę ok. 16 tys. złotych;
  2. stoły konferencyjne – 6 szt., za kwotę ok. 3,6 tys. złotych;
  3. system nagłaśniający – 1 komplet, za kwotę ok. 8 tys. złotych;
  4. projektor multimedialny – 1 szt., za kwotę ok. 2,4 tys. złotych.

  Przedstawiony wniosek został złożony w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Węgliniec przez Sołtysa Sołectwa Ruszów w dniu 12.02.2013r.
  W swym wystąpieniu Burmistrz Miasta i Gminy Węgliniec poinformował, że:

   1. do realizacji projektu zostały uwzględnione sołectwa posiadające zatwierdzoną „Sołecką Strategię Rozwoju Wsi w Gminie Węgliniec”;
   2. po dokonaniu analizy złożonych wniosków, podjął decyzję o zakupieniu sprzętu wyposażenia dla m. Ruszów za kwotę 22 500,00 złotych, obejmującą:
    1. wykonanie stołów oraz ław, które wykorzystywane będą jako stoły konferencyjne ale również podczas organizowanych w Ruszowie uroczystości;
    2. zakup części z zaproponowanej liczby krzeseł;
    3. zakup systemu nagłaśniającego;
    4. zakup rzutnika multimedialnego;
   3. wymieniony sprzęt, w ramach udzielanej pomocy w organizację ważniejszych uroczystości udostępniany będzie dla mieszkańców sąsiadujących miejscowości.

  Uczestnicy Zebrania Wiejskiego zaakceptowali propozycję przedstawioną przez Burmistrza Miasta i Gminy Węgliniec.

 2. Przedstawienie Grupy Odnowy Wsi Dolnośląskiej, w skład której wchodzą:
   1. Irena Droś – lider grupy;
   2. Anna Jagiełło – członek grupy;
   3. Maria Zapart – członek grupy;
   4. Leszek Hawrot – członek grupy;
   5. Grzegorz Tyrakowski – członek grupy.

  W związku z zakresem obowiązków służbowych, uniemożliwiających prawidłowe wypełnianie funkcji lidera omawianej grupy Pani Irena Droś złożyła wolę rezygnacji z dalszego pełnienia funkcji Lidera Grupy Odnowy Wsi Dolnośląskiej. Wolę rezygnacji złożyła również Pani Maria Zapart. Przedstawione rezygnacje zostały przyjęte przez uczestników Zebrania Wiejskiego.
  W związku z powyższym do uzupełnienia składu Grupy Odnowy Wsi Dolnośląskiej zostały zgłoszone następujące kandydatury:

   1. Urszula Mesjasz;
   2. Ryszard Kopania;
   3. Kacper Widuch;
   4. Władysław Widuch.

  Jednocześnie zostali zgłoszeni kandydaci do pełnienia funkcji Lidera Grupy Odnowy Wsi Dolnośląskiej:

   1. Grzegorz Tyrakowski;
   2. Władysław Widuch.

   Po dokonaniu zgłoszenia kandydatów do Grupy Odnowy Wsi Dolnośląskiej, przystąpiono do głosowania uchwały w sprawie przyjęcia zmiany składu osobowego Grupy Odnowy Wsi Dolnośląskiej, podczas którego:

   1. oddano 42 głosy, za przyjęciem przedstawionych kandydatur;
   2. oddano 3 głosy, wstrzymujące się od głosowania w sprawie przyjęcia przedstawionych kandydatur;
   3. oddano 1 głos, za odrzuceniem przedstawionej kandydatury.

  Jednocześnie poddano głosowaniu wybór Lidera Grupy Odnowy Wsi Dolnośląskiej, podczas którego:

   1. oddano 12 głosów za wyborem Grzegorza Tyrakowskiego na lidera grupy;
   2. oddano 9 głosów za wyborem Władysława Widucha na lidera grupy;
   3. 25 osób wstrzymało się od głosowania.
 3. Przedstawienie zadania dla Sołtysa Sołectwa Ruszów, zleconego przez Dyrektora Rejonowego Związku Spółek Wodnych w sprawie wyboru delegatów na Walne Zgromadzenie Gminnej Spółki Wodnej w Węglińcu. Po wcześniejszym zapoznaniu się z listą członków Rejonowego Związku Spółek Wodnych z terenu miejscowości Ruszów, przeprowadzeniu rozmów i uzyskaniu akceptacji od osób polecanych do udziału w przedmiotowym przedsięwzięciu przedstawiono propozycje kandydatów na delegatów do Walnego Zgromadzenia Gminnej Spółki Wodnej w Węglińcu, którymi są:
   1. Elżbieta Deluga;
   2. Andrzej Kmieć;
   3. Eugeniusz Górniak.

Po dokonaniu przedstawienia kandydatów, przystąpiono do głosowania uchwały w sprawie wyboru delegatów na Walne Zgromadzenie Gminnej Spółki Wodnej w Węglińcu, podczas którego:

   1. oddano 46 głosów, za przyjęciem przedstawionych kandydatur;
   2. oddano 0 głosów, wstrzymujących się od głosowania w sprawie przyjęcia przedstawionych kandydatur;
   3. oddano 0 głosów, za odrzuceniem przedstawionych kandydatur.

W merytorycznej dyskusji zwrócono uwagę na podjęcie starań w zakresie zwiększenia udziału Rejonowego Związku Spółek Wodnych w realizację zadań prowadzonej gospodarki wodno – melioracyjnej na terenie m. Ruszów. Zaproponowano również, aby wystąpić z członkowstwa w Rejonowym Związku Spółek Wodnych w przypadku braku podejmowania działań Rejonowego Związku Spółek Wodnych, spełniających oczekiwania członków spółek wodnych z m. Ruszów.

 1. Omówienie prowadzonych działań, zmierzających do zapewnienia jak najlepszej opieki zdrowia w Ruszowie. W wyniku wypracowanych uzgodnień, Rada sołecka gromadzić będzie ewidencję przypadków budzących niepokój oraz sytuacji nieakceptowanych przez mieszkańców Ruszowa. W merytorycznej dyskusji przedstawiono sposób zgłaszania przez mieszkańców Ruszowa uwag dotyczących funkcjonowania służby medycznej. Pozyskane i zgromadzone informacje dotyczące konkretnych sytuacji, nieprawidłowości zostaną wykorzystane w dalszych uzgodnieniach oraz działaniach. Dane osoby zgłaszającej będą udostępnione dopiero wówczas, gdy wymagane to będzie w postępowaniu administracyjnym, spowodowanym wystąpieniem sytuacji wymagającej uruchomienia takiego postępowania
 2. Omówienie w przewidzianym bloku dyskusyjnym najpilniejszych spraw, poruszanych przez uczestników Zebrania Wiejskiego, wśród których poruszono następujące problemy:
   1. konieczność pełnienia w Ruszowie dyżurów przez lekarza diabetologa;
   2. konieczność pełnienia w Ruszowie dyżurów przez 2 lekarzy – na stałe;
   3. konieczność pełnienia w Ruszowie dyżurów przez lekarza pediatry – na stałe;
   4. ograniczoną w danym dniu liczbę chorych przyjmowanych do lekarza oraz sposób prowadzonej rejestracji;
   5. przyjmowanie dzieci chorych i zdrowych w jednym czasie;
   6. sposób postępowania oraz błędy, popełniane przez lekarzy.

Ponadto Burmistrz Miasta i Gminy Węgliniec zapewnił pomoc pracownika Urzędu Gminy w wypełnianiu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi. 

Wskazana pomoc realizowana będzie 2 dni przy jej uruchomieniu a następnie do końca marca – 1 dzień w tygodniu. Jednocześnie Burmistrz UMiG przedstawił rolę i zadania gminy oraz ogólne założenia obowiązujące mieszkańców gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, obejmujące m.in.:

   1. zasadę rozliczenia finansowego (koszty);
   2. sposób segregowania odpadów komunalnych;
   3. prowadzone uzgodnienie w zakresie dostarczenia mieszkańcom worków lub pojemników na odpady segregowane;
   4. sposób odbioru odpadów komunalnych;
   5. sposób zabezpieczenia gromadzonych odpadów komunalnych przed zamakaniem;
   6. rozważanych możliwościach ustalenia terminów dokonywania płatności przez mieszkańców;
   7. realizacji szkoleń dot. sposobu segregowania i kompostowania odpadów komunalnych;
   8. sposobu prowadzenia zbiórki odpadów wielkogabarytowych, akumulatorów, agd i innych uciążliwych dla środowiska;
   9. planowanych działań w zakresie gospodarowanie nieczystościami płynnymi (ścieki, szamba).

Sołtys Sołectwa Ruszów – Władysław Widuch, tel. 606 310 570

 

 

Share.

About Author

Projektant graficzny, przedsiębiorca.