Fundusz sołecki 2014

0

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim oraz uchwałą zebrania wiejskiego z dnia 27 czerwca 2013 r, złożyłem w Urzędzie Gminy i Miasta w Węglińcu wniosek, zawierający wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach wyodrębnionego dla Sołectwa Ruszów funduszu sołeckiego na 2014 r.

Podczas wskazanego zebrania wiejskiego uchwalono, że środki finansowe w ramach omawianego funduszu sołeckiego z inicjatywy grupy mieszkańców, uczestniczących w zebraniu, zostaną przeznaczone na budowę parkingu samochodowego przed Domem Kultury w Ruszowie. Do budowy parkingu został wskazany plac o szerokości 15 m i długości 30 m, umożliwiający wykonanie ok. 24 miejsc parkingowych. Kształt parkingu miałby uniemożliwiać wjazd oraz zawracanie na jego powierzchni samochodów ciężarowych, które swoim ciężarem i oporem kół mogłyby zniszczyć jego nawierzchnię. Wskazaniem było również uwzględnienie systemu odprowadzającego wodę deszczową, czy też wodę z topniejącego śniegu, która spływając na powierzchnie niżej położone, gromadziła się w piwnicy Domu Kultury.

Uzasadnieniem dla realizacji przedstawionego projektu, była możliwość jego wykorzystania przez mieszkańców oraz innych osób, uczestniczących w przedsięwzięciach organizowanych w domu Kultury. Ponadto przedstawione przedsięwzięcie zabezpieczyłoby budynek Domu Kultury przed nadmierną jego wilgocią, wynikającą z zalewania wodami deszczowymi. Ponadto budowa parkingu przyczyniłaby się do poprawy wizerunku tej części Ruszowa.

Mając na uwadze ubiegłoroczne doświadczenie oraz praktykę stosowaną przez inne sołectwa, we wniosku uwzględniono drugie zadanie, przedstawione przez Radę Sołecką Sołectwa Ruszów i poddane do głosowania podczas ww. zebrania wiejskiego. Zastosowanie powyższego rozwiązania, zwiększa możliwości zagospodarowania funduszu sołeckiego na inne przedsięwzięcie – w przypadku wystąpienia uzasadnionych okoliczności, uniemożliwiających realizację wskazanego zadania. W związku z powyższym, jako drugie w kolejności zadanie, przedstawiono zainstalowanie systemu informacji miejskiej (SIM).

System ten obejmowałby usytuowanie przy skrzyżowaniach tablic, zawierających nazwy ulic oraz kierunki dojazdu do najważniejszych obiektów w miejscowości. Ponadto zawierałby on utworzenie strony internetowej Sołectwa Ruszów oraz wykonanie 4 tablic zawierających nazwę, ogólną mapę drogową i podstawowe informacje o Ruszowie. Uzasadnieniem dla wskazanego drugiego zadania, służącego poprawie warunków życia mieszkańców Ruszowa, było umożliwienie służbom ratowniczym, porządkowym lub kurierskim, szybkie odszukanie poszukiwanego adresu. Ponadto realizacja tego przedsięwzięcia, również przyczyniłaby się do poprawy wizerunku naszej miejscowości.

Zgłoszenie do realizacji budowy parkingu samochodowego przed Domem Kultury w Ruszowie przy ul. Strzeleckiej, jako zadania w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego w 2014 r., nie spełnia wymogów art.4 ust.2 ustawy z dnia 20 lutego 2009 roku o funduszu sołeckim (Dz.U. Nr 52 poz.420 z późn. zm.), tzn. nie zostało zgłoszone przez „… co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa”. W związku z powyższym Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec nie mógł przyjąć przedstawionego wniosku Sołectwa Ruszów, wydając decyzję o jego odrzuceniu – w części dotyczącej realizacji pierwszego zadania. Przedmiotowy wniosek został przyjęty – w części realizacji drugiego zadania, polegającego na zainstalowaniu systemu informacji miejskiej (SIM).

Wyodrębniony w budżecie gminy fundusz, przypadający sołectwu Ruszów na 2014 r. – wynosi 25 496 zł.

Share.

About Author

Projektant graficzny, przedsiębiorca.