Podsumowanie Zebrania Wiejskiego

0

W piątkowe popołudnie odbyło się Zebranie Wiejskie. Pomimo złych warunków pogodowych i drogowych na zebranie z mieszkańcami przybył Prezes Zarządu Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych w Lubaniu wraz z specjalistami zajmującymi się selektywnym gromadzeniem odpadów oraz odbiorem i transportem odpadów komunalnych. Podczas swego wystąpienia p. Michał Turkiewicz przedstawił zasady funkcjonowania ZGiUK w Lubaniu. W trakcie omawianego wystąpienia mieszkańcy uczestniczący przystąpili do zadawania pytań dotyczących sposobu dokonywania segregacji odpadów oraz wątpliwości wynikających z potrzeby pozbywania się odpadów niebezpiecznych i nie opisanych w dostarczonych ulotkach informacyjnych. W dalszej części prowadzonej dyskusji przystąpiono do zgłaszania uwag, dotyczących pracy osób dokonujących odbiór odpadów od mieszkańców naszej miejscowości. W wyniku przeprowadzonej dyskusji, oprócz udzielonych odpowiedzi wyrażoną wolą przedstawicieli ZGiUK było doskonalenie systemu odbioru odpadów komunalnych. Jednakże najważniejszymi deklaracjami było postanowienie o podstawieniu w I kwartale 2014 r. kontenera do odbioru odpadów wielkogabarytowych, AGD oraz tych, które nie kwalifikują się do pojemników (worków) posiadanych przez mieszkańców. Rozwiązaniem dla brakujących z różnych powodów worków podjęto zobowiązanie dostarczenia dodatkowych worków, które będą do odbioru u Sołtysa – już zostało zrealizowane. Ponadto Prezes Zarządu przedstawił możliwość zwiedzania ZGiUK Lubań podczas dnia otwartych drzwi, który nastąpi w maju.

W dalszej części zebrania omawiano sprawy sołeckie, po dokonanym wprowadzeniu i przeprowadzeniu analizy uczestnicy zebrania podjęli decyzję o przyjęciu rezygnacji dotychczasowego członka Rady Sołeckiej, w miejsce którego nie dokonano wyboru nowego członka Rady Sołeckiej. W chwili obecnej rada Sołecka Sołectwa Ruszów liczy trzech członków.

Następnie przedstawiłem uczestnikom zebrania wyniki konkursu „Nasza wieś – mamy się czym pochwalić”, w którym przyznano dla Sołectwa Ruszów wyróżnienie w wysokości 500 zł, którego Rada Sołecka zaproponowała wykorzystanie na cel zagospodarowania miejsca po kiosku przy skwerze – nie przedstawiono innej propozycji. Ponadto przedstawiłem złożone do rocznego harmonogramu MGOK propozycje imprez i uroczystości planowanych do realizacji na terenie Ruszowa w 2014 r.
W dalszej części przedstawiłem rozstrzygnięcie złożonego wniosku na realizację w 2014 r. funduszu sołeckiego a także przedstawiłem uczestnikom zebrania potrzeby, zgłoszone do planu inwestycyjnego na 2014 r., które są do realizacji i te, które powinny być zrealizowane na terenie Sołectwa Ruszów. Ponadto przedstawiłem propozycje uruchomienia nowej regularnej linii przewozów osobowych na trasie Zgorzelec – Węgliniec – Ruszów i z powrotem. Brak uwag mieszkańców uczestniczących w zebraniu do przedłożonego projektu.

Na zakończenie zebrania przypomniałem uczestnikom zebrania o zorganizowanym przy ul. Świerczewskiego 3a biurze pełnienia funkcji sołtysa, w którym terminy załatwianie spraw sołeckich nie uległy zmianie, tj. w środę od godz. 17.30 do 18.30 i w sobotę od godz. 8.00 do 9.00. jednocześnie zapraszam zainteresowanych mieszkańców Ruszowa do wspólnego przygotowania, organizacji i realizacji „Wspólnego Kolędowania”, planowanego w dniu 26.12.2013 r.

W celu pozyskiwania szczegółowych informacji dotyczących spraw sołeckich, zapraszam mieszkańców do udziału w Zebraniach Wiejskich, które będą realizowane w przyszłości.

Sołtys Sołectwa Ruszów
Władysław Widuch, tel. 606 310 570

 

 

Share.

About Author

Projektant graficzny, przedsiębiorca.