Spalanie śmieci w piecach – Straż Miejska sprawdzi

0
Przypominamy o zakazie spalania wszelkiego rodzaju śmieci w piecach. W dniu 28 stycznia 2014 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych, z dnia 29 listopada 2013 roku, zmieniające Rozporządzenie w sprawie wykroczeń za które strażnicy gminni (miejscy) są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, uaktualniające uprawnienia Straży Miejskiej w związku ze zmianami ustawy o odpadach. Umożliwia ono podjęcie działań kontrolnych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej z zakresu przestrzegania przepisów zawartych w wyszczególnionych artykułach tego aktu prawnego, a dotyczących w szczególności: 

 

Art. 191. Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach.

Kto, wbrew przepisowi art. 155, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu albo grzywny.

Art. 155. Termiczne przekształcanie odpadów prowadzi się wyłącznie w spalarniach odpadów lub we współspalarniach odpadów, z zastrzeżeniem art. 31.

Art. 31.

 1. Jeżeli spalanie odpadów w instalacjach lub urządzeniach przeznaczonych do tego celu jest niemożliwe ze względów bezpieczeństwa, marszałek województwa może zezwolić, w drodze decyzji, na spalanie odpadów poza instalacjami lub urządzeniami.
 2. zezwolenie na spalanie odpadów poza instalacjami i urządzeniami dla terenów zamkniętych wydaje regionalny dyrektor ochrony środowiska.
 3. Organem właściwym do wydania zezwolenia na spalanie odpadów poza instalacjami i urządzeniami jest organ właściwy ze względu na miejsce spalania odpadów.
 4. Wniosek o wydanie zezwolenia na spalanie odpadów poza instalacjami i urządzeniami zawiera:
  1. wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do spalania poza instalacjami i urządzeniami;
  2. określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów poddawanych spalaniu w okresie roku;
  3. oznaczenie miejsca spalania odpadów;
  4. szczegółowy opis stosowanej metody spalania odpadów;
 5. proponowany czas obowiązywania decyzji.
  1. W przypadku gdy określenie rodzajów odpadów jest niewystarczające do ustalenia zagrożeń, jakie te odpady mogą powodować dla środowiska, właściwy organ może wezwać wnioskodawcę do podania podstawowego składu chemicznego i właściwości odpadów.
 6. W zezwoleniu na spalanie odpadów poza instalacjami i urządzeniami określa się:
  1. rodzaj odpadów przewidzianych do spalania poza instalacjami i urządzeniami, w tym podstawowy skład chemiczny i właściwości odpadów — w przypadku, o którym mowa w ust. 5;
  2. ilość odpadów poszczególnych rodzajów poddawanych spalaniu w okresie roku;
  3. miejsce spalania odpadów;
  4. warunki spalania odpadów danego rodzaju poza instalacjami i urządzeniami;
  5. czas obowiązywania zezwolenia.
 7. Dopuszcza się spalanie zgromadzonych pozostałości roślinnych poza instalacjami i urządzeniami, chyba że są one objęte obowiązkiem selektywnego zbierania.

Zgodnie z nowym rozporządzeniem strażnicy mogą nałożyć grzywnę w drodze postępowania mandatowego za wykroczenia z art. 174 ust. 3. Art. 175, art. 177, art. 188 oraz art. 191 cytowanej ustawy.

Art. 174. . … ust. 3 karze aresztu lub grzywny podlega ten, kto magazynując odpady, narusza wymagania, o których mowa w art. 25.

Art. 25.

 1. Magazynowanie odpadów odbywa się zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi, w szczególności w sposób uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne odpadów, w tym stan skupienia, oraz zagrożenia, które mogą powodować te odpady, w tym zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach wydanych na podstawie ust. 7.
 2. Magazynowanie odpadów odbywa się na terenie, do którego posiadacz odpadów ma tytuł prawny.
 3. Magazynowanie odpadów jest prowadzone wyłącznie w ramach wytwarzania, zbierania lub przetwarzania odpadów.
 4. Odpady, z wyjątkiem przeznaczonych do składowania, mogą być magazynowane, jeżeli konieczność magazynowania wynika z procesów technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminów uzasadnionych zastosowaniem tych procesów, nie dłużej jednak niż przez 3 lata.
 5. Odpady przeznaczone do składowania mogą być magazynowane wyłącznie w celu zebrania odpowiedniej ilości tych odpadów do transportu na składowisko odpadów, nie dłużej jednak niż przez rok.
 6. Okresy magazynowania odpadów, o którym mowa w ust. 4 i 5, są liczone łącznie dla wszystkich kolejnych posiadaczy tych odpadów.
 7. 7. Minister właściwy do spraw środowiska może określić, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania dla magazynowania odpadów, obejmującego wstępne magazynowanie odpadów przez wytwórcę odpadów, tymczasowe magazynowanie odpadów przez prowadzącego zbieranie odpadów oraz magazynowanie odpadów przez prowadzącego przetwarzanie odpadów, kierując się właściwościami odpadów, wymaganiami ochrony środowiska, życia i zdrowia ludzi oraz ograniczeniem uciążliwości związanych z magazynowaniem odpadów.
 8. 8. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 7, minister właściwy do spraw środowiska może określić czas magazynowania, kierując się rodzajem magazynowania i właściwościami odpadów.

Art. 175. Kto, będąc posiadaczem odpadów, zleca, wbrew przepisowi art. 27 ust. 2, gospodarowanie odpadami podmiotom, które nie uzyskały wymaganych decyzji lub wymaganego wpisu do rejestru podlega karze aresztu albo grzywny.

Art. 27.  Wytwórca odpadów lub inny posiadacz odpadów może zlecić wykonanie obowiązku gospodarowania odpadami wyłącznie podmiotom, które posiadają:

 1. zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów, lub
 2. koncesję na podziemne składowanie odpadów, pozwolenie zintegrowane, decyzję zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi, zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych lub wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości — na podstawie odrębnych przepisów, lub
 3. wpis do rejestru w zakresie, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5 — chyba że działalność taka nie wymaga uzyskania decyzji lub wpisu do rejestru.

Art. 177. 1. Kto, nie mając zawartej umowy, o której mowa w art. 45 ust. 2, zbiera odpady podlega karze aresztu albo grzywny

Art. 45. 1. z obowiązku uzyskania odpowiednio zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów zwalnia się:

 1. podmiot prowadzący działalność inną niż działalność gospodarcza w zakresie gospodarowania odpadami, który zbiera odpady opakowaniowe i odpady w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych w tym zbieranie leków i opakowań po lekach przez apteki, przyjmowanie zużytych artykułów konsumpcyjnych w sklepach, systemy zbierania odpadów w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, urzędach i instytucjach (nieprofesjonalna działalność w zakresie zbierania odpadów);
 2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, jest obowiązany posiadać umowę zawartą w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z posiadaczem odpadów posiadającym zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów wymienionych w ust. 1 pkt 1, dotyczącą co najmniej nieodpłatnego przyjmowania odpadów.

Art. 188. Kto, prowadząc punkt zbierania odpadów metali, przyjmuje odpady metali inne niż metalowe odpady opakowaniowe po produktach żywnościowych:

 1. bez potwierdzenia tożsamości osoby przekazującej te odpady, lub
 2. bez wypełnienia formularza przyjęcia odpadów metali, lub
 3. wypełniając formularz przyjęcia odpadów metali niezgodnie ze stanem rzeczywistym podlega karze aresztu albo grzywny.

Przepisy te dają możliwość zdyscyplinowania przede wszystkim tych, którzy są „niereformowalni”, palą w piecach różnego rodzaju przedmiotami nie mającymi związku z opałem. Wobec tych osób będą z całą surowością wyciągane konsekwencje zgodnie z kompetencjami Straży Miejskiej. 

Korzystając z okazji apeluję do Państwa o przestrzeganie przepisów dotyczących zbierania i gromadzenia odpadów, zgodnego z naszym gminnym regulaminem i złożoną deklaracją. Funkcjonariusze Straży Miejskiej Węglińca na bieżąco będą monitorowali zgodność sposobu gromadzenia odpadów przez mieszkańców ze złożoną w Urzędzie deklaracją, stosując środki oddziaływania wychowawczego, a wobec osób niestosujących się do zaleceń wyciągając konsekwencje karne. Sugeruję również korzystanie z możliwości przekazywania odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, znajdującego się przy ul. Leśnej w Węglińcu.

W przypadku pytań, bądź problemów nurtujących Państwa, a mających związek działalnością Straży Miejskiej Węglińca zapraszam do naszej siedziby przy ul. K. Wojtyły 16a w Węglińcu, tel. 757712787, e-mail – straz.miejska@wegliniec.pl

Komendant Straży Miejskiej Węglińca
Adam Gajewski

Share.

About Author

Projektant graficzny, przedsiębiorca.