Człowiek i Natura” Konkurs Fotograficzny

0

Grupa Odnowy Wsi Sołectwa Parowa i GOSiR Parowa ogłasza konkurs fotograficzny pt. „Człowiek i Natura”. Oczekujemy prac wykonanych na terenie Borów Dolnośląskich,  pokazujących pozytywne aspekty współistnienia ludzi z naturą.

Mogą to być obiekty zbudowane przez ludzi,  np.: pomosty, ambony widokowe, miejsca postoju, spiętrzenia wody, ścieżki edukacyjne, ścieżki rowerowe itp. Może to być  również fotografia pokazująca aktywność  ludzi w naturze, np.:ciekawy kadr z wycieczki rowerowej, pieszej, konnej, survivalu,  spływu kajakowego, wyprawy przyrodniczej, sesji malarskiej, fotograficznej, sadzenie czy sprzątanie lasu oraz inne motywy jakie podpowie Wam wyobraźnia.

Ważne jest, aby na fotografiach znalazł się „ludzki pierwiastek” w naturze. Biorąc pod uwagę fakt, że mieszkamy w Gminie Osiecznica, czyli centrum Borów Dolnośląskich, ciekawych miejsc i inspiracji nie powinno zabraknąć.

Regulamin konkursu fotograficznego pod tytułem „Człowiek i Natura”

 1. Organizatorem konkursu jest Grupa Odnowy Wsi Sołectwa Parowa oraz GOSiR Parowa.
 2. Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących w dwóch kategoriach wiekowych tj. dzieci do 13 roku życia (rocznikowo) i wszystkie osoby powyżej tego wieku.
 3. Każdy z autorów może nadesłać do 5 fotografii wykonanych na obszarze Borów Dolnośląskich.
 4. Prace mogą zaprezentować członkowie jury oraz organizatorzy lecz nie będą one brały udziału w części konkursowej.
 5. Technika wykonania prac jest dowolna.
 6. Fotografie, na których będą się znajdować znaki, cyfry (np. daty) będą kwalifikowane.
 7. Prace należy nadsyłać  pocztą elektroniczną przez Internet . W wyjątkowych sytuacjach prace można dostarczyć na nośniku do świetlicy wiejskiej w Parowej w godzinach jej otwarcia.
 8. Prace w formacie JPG o wymiarach min 1200×1600 pikseli  należy nadsyłać na adres pkoza@orange.pl w formie załączników do listu elektronicznego.
 9. W treści maila /listu elektronicznego/ należy podać: tytuł  pracy,  imię i nazwisko, adres autora, telefon kontaktowy,  miejsce wykonania zdjęcia, oraz oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do zdjęć oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z zał. do niniejszego regulaminu.
 10. Przesłane pliki nie będą zwracane.
 11. Zdjęcia należy nadsyłać  do 25.08. 2014 r. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się  we wrześniu 2014 roku na świetlicy wiejskiej w Parowej. Od dokładnym terminie uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie.
 12. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora.
 13. Od dnia  rozstrzygnięcia konkursu prace będą opublikowane na stronie internetowej www.parowa.info.pl oraz  zostaną wydrukowane (co najmniej po jednym zdjęciu każdego uczestnika) i formie wystawy zaprezentowane w świetlicy wiejskiej w Parowej.
 14. Za najlepsze prace organizatorzy przewidują nagrody finansowe:
  • W kategorii wiekowej – dorośli :
   • I miejsce – 250 zł
   • II miejsce – 150 zł
   • III miejsce – 100 zł
  •  W kategorii wiekowej – dzieci :
   • I miejsce – 150 zł
   • II miejsce – 100 zł
   • III miejsce – 80 zł
  •   Dodatkowo jury ma prawo wyróżnić pozostałe najciekawsze prace.
 15. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do jury konkursu.
 16. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.
 17. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora/ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm./.Osoby uczestniczące w konkursie potwierdzają swoją zgodę na powyższe w formie przesłania do organizatora oświadczenia zgodnie z zał. do niniejszego regulaminu.

Załącznik nr 1  do regulaminu konkursu: „CZŁOWIEK I NATURA”

Dane osoby biorącej udział w konkursie:

imię i nazwisko                         …………………………………………………………………………..

kategoria ( dzieci, dorośli)          ………………………………………………………………………….

adres                                         ………………………………………………………………………….

data urodzenia                           …………………………………………………………………………..

nr telefonu                                  …………………………………………………………………………..

tytuł pracy/miejsce wykonania * ……………………………………………………………………………………………………………………

miejsce wykonania – może to być nazwa własna, zwyczajowa, określenie miejsca np. droga leśna w Nadleśnictwie Ruszów itp.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu:

Ja………………………………………………………………wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/danych osobowych mojego dziecka* w celach konkursowych zgodnie z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 roku przez Grupę Odnowy Wsi Sołectwa Parowa oraz GOSiR  Parowa oraz na publikację mojego wizerunku oraz prac na stronie internetowej www.parowa.info.pl  oraz wystawienie prac w świetlicy w Parowej.

………………………………..                                                                …………………………………

data                                           podpis uczestnika konkursu /  rodzica lub opiekuna

Share.

About Author

Projektant graficzny, przedsiębiorca.