Od 1 stycznia 2016r. nastąpi zmiana granic gminy

0

Na wniosek mieszkańców przysiółka Dębówek, znajdującego się na granicy gminy, która jest jednocześnie granicą województwa, podjęto działania zmierzające do przyłączenia Dębówka do Gozdnicy.

Za powyższym przemawiały m.in. odległości między większymi miejscowościami, dla przykładu Dębówek oddalony jest od Ruszowa o 6 km od Węglińca, siedziby gminy, o ponad 21 km, z kolei odległość od Gozdnicy to tylko 1,2 km. Do Dębówka wszystkie media (m.in woda, energia) dostarczane są z Gozdnicy. Tam mieszkańcy przysiółka pracują, leczą się, robią zakupy, dzieci chodzą go szkoły, dlatego też Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec uznał wniosek mieszkańców za zasadny i zlecił rozpoczęcie procedury zmiany granic gminy.

Procedura zmiany granic rozpoczęła się w 2013 r. przeprowadzeniem konsultacji z mieszkańcami sołectwa Kościelna Wieś w skład którego wchodzi przysiółek Dębówek.  Wg przepisów dot. zmiany granic, samorządy, których zmiana dotyczy winne wyrazić swoją opinię. Ponieważ odłączenie przysiółka Dębówek od Gminy Węgliniec powoduje zmianę granic miasta Gozdnica i gminy Węgliniec, powiatów Żagańskiego i Zgorzeleckiego, oraz województw Lubuskiego i Dolnośląskiego, wszystkie wymienione rady i sejmiki województw musiały podjąć uchwały opiniujące w/w wniosek. Po uzyskaniu w/w opinii oraz dołączeniu wszystkich niezbędnych dokumentów, w dniu 26.03.2014 r. wniosek o zmianę granic przekazano za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego do Ministra Administracji i Cyfryzacji.
Wniosek uzyskał pozytywną opinię i został włączony do projektu Rozporządzenia w sprawie zmiany granic, które nastąpić miały z dniem 1 stycznia 2015 r. Jednakże w procesie legislacyjnym, projekt rozporządzenia w zakresie zmian granic gmin powodujący zmianę granic okręgów wyborczych był sprzeczny z art. 203 §. 2 Kodeksu Wyborczego, W myśl wspomnianego przepisu dokonywanie zmian granic powiatów pociągających za sobą zmiany granic okręgów wyborczych jest niedopuszczalne w okresie 12 miesięcy poprzedzających upływ kadencji Sejmu, jak i w okresie od zarządzenia wyborów w razie skrócenia kadencji Sejmu aż do dnia stwierdzenia ważności wyborów.
Po odrzuceniu projektu rozporządzenia w zakresie zmian granic gmin w tym także i wniosku gminy Węgliniec, Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec ponownie rozpoczął procedurę zmiany granic, którą również poparła Rada Miejska podejmując w lutym bieżącego roku uchwałę o wystąpieniu z wnioskiem do Ministra po raz kolejny. Wniosek pozytywnie przeszedł weryfikację formalną i 28 lipca 2015 r. ukazało się Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, ustalenia granic oraz zmiany nazw i siedzib władz niektórych gmin, w tym m.in. zmiany granic gminy Węgliniec i miasta Gozdnica (Dz.U z 2015 r. poz. 1083). Zmiany ujęte w rozporządzeniu wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.
Źródło: wegliniec.pl
 dziennik_ustaw_zmiana_granic_wyciag
Share.

About Author