Podwyżki za wywóz śmieci oraz zmiana przepisów

0

Od 1 stycznia 2020r. w Urząd Gminy i Miasta Węgliniec wprowadza nowe stawki za wywóz odpadów.

Jak wyglądają nowe stawki na tle aktualnie obowiązujących?

 • 26,00 zł miesięcznie za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wzrost o 12,00 zł),
 • 24,00 zł miesięcznie za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym (wzrost o 11,00 zł),
 • 104,00 zł za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny (wzrost o 80,00 zł).

Z powyższych danych można wysnuć dwa proste wnioski:

 1. Wzrost cen to minimum 84%, czyli bardzo dużo,
 2. Segregowanie stało się jeszcze bardziej opłacalne.

Zapraszamy również do poniższej lektury, gdzie UGiM tłumaczy przyczyny wzrostu cen.

Na czym polegają nowe   zasady   gospodarki   odpadami,   jakie   wprowadza nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ?

 • Ustawodawca wprowadza obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Do tej pory każdy mieszkaniec mógł dokonać wyboru czy segreguje odpady czy też nie. Znowelizowane przepisy prawa   nakładają obowiązek selektywnej zbiórki odpadów na każdego właściciela   nieruchomości. Dzięki temu będzie możliwe pozyskanie większej ilości surowca nadającego się do recyklingu.

 • Ustawa przewiduje sankcje za niewypełnienie obowiązku segregacji.

W przypadku stwierdzenia przez podmiot odbierający odpady komunalne niewypełniania obowiązku segregacji odpadów przez właściciela nieruchomości, nastąpi powiadomienie Urzędu Gminy i Miasta Węgliniec. Pracownicy Urzędu zobowiązani będą, po przeprowadzeniu określonej procedury, do wydania decyzji w sprawie podwyższonej opłaty.

 • Właściciele nieruchomości niezamieszkałych (np. sklepy, przedsiębiorstwa) mają również obowiązek segregacji.

Gminy mają możliwość ustalenia czy właściciele nieruchomości niezamieszkałych pozostaną w systemie opłat gminnych (tzn. płacą za wywóz odpadów za pośrednictwem Urzędu). Rada Miejska Węglińca   zdecydowała, iż właściciele nieruchomości niezamieszkałych będą musiały podpisać umowę   indywidualną   z   podmiotem odbierającym odpady (rozliczać się bezpośrednio z podmiotem odbierającym odpady).

 • System gospodarki odpadami musi się bilansować.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system gospodarowania odpadami komunalnymi musi się bilansować. Oznacza to, że gminy nie mogą ani zarabiać na systemie, ani do niego dopłacać. Ustalenie w Gminie Węgliniec stawek na poziomie 26 zł za gospodarowanie   odpadami   komunalnymi i 24 złotych miesięcznie za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym oraz 104 zł za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny ,poprzedziły szczegółowe analizy. Niestety wynika z nich, że system przy tak ustalonym poziomie opłat może się jeszcze nie zbilansować.

Co ma wpływ na koszty?

 • Opłata za korzystanie ze środowiska

Jednym z najważniejszych czynników, który ma wpływ na koszty gospodarki odpadami, jest   wzrost   opłaty   za   korzystanie   ze   środowiska,   zwanej potocznie   opłatą „marszałkowską”. O jej wysokości decyduje Minister Środowiska (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 06 marca 2017 roku) . W latach 2017-2020 wzrost opłaty „marszałkowskiej” z tytułu składowania odpadów sięgnął aż 263%. Opłata za   korzystanie   ze   środowiska   ma   bezpośredni   wpływ   na   kalkulację   stawek dla mieszkańców.

 • Wzrost wymagań technicznych.

Jako kolejną przyczynę wzrostu opłaty za odpady należy wskazać wzrost kosztów Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK), wynikający m.in. ze zmian wprowadzonych w ustawie o odpadach, dokonanych w wyniku nowelizacji tej ustawy przez Sejm RP we wrześniu 2018 r. Mowa tu o restrykcyjnych przepisach dotyczących wyposażenia zakładów w kosztowne systemy monitoringu wizyjnego i inne technologiczne wymagania.

 • Wzrost cen energii.

Podwyższenie „opłaty śmieciowej” powoduje też wzrost cen energii dla dużych podmiotów gospodarczych. Rachunki za energię elektryczną w porównaniu do minionego roku wzrosły i to w sposób znaczący. Obecnie koszty z tego tytułu są o ponad 60 proc. wyższe niż w 2018 roku .

 • Wzrost płacy minimalnej.

Zwiększenie   opłaty   spowodowane   jest   też wzrostem   płacy   minimalnej ustalanej przepisami prawa. W 2017 roku płaca minimalna wynosiła 2000,00zł. W 2019 roku to kwota 2250,00zł. W roku 2020 będzie to kwota 2600,00 zł.

 • Wzrost cen paliwa.

Na ten stan rzeczy ma także wpływ wzrost cen paliwa, które stale rosną. Koszty transportu, co oczywiste, mają wpływ na wzrost kosztów całego systemu gospodarowania odpadami.

 • Ilość wytwarzanych odpadów.

Statystyki i analizy pokazują, że mieszkańcy naszej gminy z roku na rok wytwarzają więcej odpadów. W 2017 roku wytwarzaliśmy 2619,03 ton odpadów, w roku 2018 – 2637,37 ton, a w roku 2019 będzie to najprawdopodobniej 2761,58 ton. To ogromna ilość odpadów, za którą niestety trzeba zapłacić.

 • Duży obszar gminy

Na koszty zagospodarowania odpadów ma też wpływ specyfika naszej gminy. Mieszkamy na dużym terytorialnie obszarze, gdzie dominuje zabudowa niska domy jednorodzinne bardzo rozproszone. Do każdej miejscowości i domu trzeba dojechać, by odebrać śmieci. W miastach, gdzie dominują blokowiska, co oczywiste ich odbiór staje się tańszy. W związku z taką zabudową, produkujemy też konkretną ilość ciężkich odpadów biodegradowalnych i popiołu .

 • Podwyższona opłata.

Ustawodawca wprowadza swoistą karę dla właścicieli nieruchomości, którzy nie będą wykonywać   obowiązku   segregacji   odpadów.   Będzie to kwota nie   mniejsza   niż dwukrotność   dotychczasowej   wysokości   opłaty, ale nie   może   być   wyższa   niż czterokrotność   tej opłaty. Zwielokrotniona opłata ma bowiem wymusić obowiązek segregowania odpadów. Stąd pojawia się przyjęta przez Radę Miejską Węglińca nowa stawka w kwocie 104 zł za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

 • Poziom recyklingu.

Nieosiąganie poziomów recyklingu przez gminę wpłynie dodatkowo na nałożenie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska kar finansowych. W 2020 roku musi on wynieść 50 procent. Starajmy się zatem prawidłowo segregować odpady. Już niebawem udostępnimy ulotki i informacje na stronie urzędu www.węgliniec.pl

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

W naszej gminie PSZOK jest czynny 3 razy w tygodniu: wtorek i czwartek w godzinach od 10.00 do 17.00 oraz w sobotę w godzinach 8.00 – 14.00, gdzie mieszkańcy mogą przywieźć odpady   wielkogabarytowe, których   chcą   się   pozbyć   bez   ponoszenia   dodatkowych kosztów. Tym   sposobem   nie   muszą   czekać na coroczną akcję ich zbiórki w poszczególnych miejscowościach.

Worki i odbiór spod drzwi.

W ramach opłaty za odpady Gmina Węgliniec zapewnia mieszkańcom worki na śmieci przeznaczone na segregację. W ten sposób poszczególne frakcje odpadów są odbierane przez firmę „spod drzwi”.

Ja nie wytwarzam śmieci!

Pamiętajmy,   że   opłata   na   terenie   naszej   gminy   ustalona   została   od   każdej zamieszkującej daną nieruchomość osoby. Ustawodawca nie przewidział możliwości różnicowania opłat w zależności od ilości wytworzonych odpadów.

Źródło: wegliniec.pl

Share.

About Author