Czy powstanie składowisko odpadów sztucznych? – aktualizacja

0

POLEKO GROUP Sp. z o.o. ze Starego Węglińca planuje uruchomienie przedsięwzięcia, które będzie będzie wiązało się ze zbieraniem odpadów tworzyw sztucznych.

Inwestycja ma zostać lokalizowana w Starym Węglińcu przy ulicy Skargi, a dokładnie na terenie działki oznaczonej ewidencyjnie numerem 619/3 (Obr. 0007, stary Węgliniec 1, AM-1).

Aktualnie Urząd Gminy i Miasta nie wydał jeszcze zezwolenia na prowadzenie wyżej wymienionej formy działalności ze względu na analizę dokumentacji.

Pierwotnie 22 października 2021r. Dyrektor Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wydał postanowienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W dniu 5 listopada 2021 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu wydał opinię o braku konieczności przeprowadzeni oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków.

17 grudnia 2021r. UGIM postanowił przedłużyć postępowanie, ponieważ:

W toku dokonania wnikliwej analizy zebranego dotychczas materiału dowodowego ustalono, że postanowienie wydane przez Dyrektora Gospodarstwa Wodnego Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim w opinii organu prowadzącego postępowanie zawiera szereg wątpliwości oraz sprzeczności, które należy wyjaśnić w trybie przywołanego wyżej art. 113} 2 k.p.a.

Termin wyznaczony przez urzędników na załatwienie sprawy upłynął 17 stycznia 2022r., jednakże ponownie został on przesunięty do 28 lutego 2022r. .

Przedłużenie postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie wynika z uwagi brak odpowiedzi Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim na wezwanie Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec o dokonanie wyjaśnienia wątpliwości zawartych w piśmie znak WR.ZZŚ.3.435.230.2021.MD (RKW-2021-6367). Dokonanie wyjaśnienia jest kluczowe dla dalszego trybu i toku postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Źródło: BIP Węgliniec

Dokumentacja:

 

Aktualizacja

Podczas XLV sesji Rady Miejskiej Węglińca w dniu 24 lutego 2022r. Burmistrz Gminy i Miasta Węglińca poinformował, że przedsiębiorca wycofał wniosek o wydanie decyzji środowiskowej.

Całość nagrania sesji można obejrzeć pod poniższym adresem.
https://portal.posiedzenia.pl/WEGLINIEC?

Share.

About Author