Europa inwestująca w obszary wiejskie – nabór wniosków

0

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz  Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

DOTACJE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Informujemy, że Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Bory Dolnośląskie ogłosiło nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje w zakresie: podejmowania działalności gospodarczej.

 1. Termin i miejsce składania wniosków o udzielenie wsparcia:
  • termin:  18.03.2022 r. – 04.04.2022 r.
  • miejsce składania wniosków: Wniosek o udzielenie wsparcia wraz z załącznikami w dwóch identycznych egzemplarzach należy składać bezpośrednio (osobiście lub przez pełnomocnika lub przez osobę upoważnioną) do Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Bory Dolnośląskie z siedzibą przy ul. Żeromskiego 25, 68-120 Iłowa, od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 14:00.
 2. Formy wsparcia:
  • premia 100 000,00 zł.
 3. Zakres tematyczny:
  • Cel ogólny nr 1: Pobudzanie lokalnej przedsiębiorczości
   • Cel szczegółowy 1.1: Tworzenie warunków do zakładania przedsiębiorstw na obszarze LGD Przedsięwzięcie 1.1.2 Powstanie nowych przedsiębiorstw (w ramach zakresu § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020);
 4. Warunki udzielenia wsparcia:
  • złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu,
  • zgodność z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze,
  • spełnienie warunków udzielenia wsparcia obowiązujących w ramach naboru:
  • Operacja musi być zgodna z Załącznikiem nr 1 (Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki);
  • O pomoc mogą ubiegać się podmioty określone w rozporządzeniu MRiRW z dnia 24 września 2015 r. poz. 1570 Dz. U. z dnia 9 października 2015 r. z późniejszymi zmianami.
  • zgodność operacji z LSR w tym zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy w PROW na lata 2014-2020,
  • uzyskanie wymaganego minimum punktowego określonego w kryteriach wyboru operacji.
 1. Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji stanowią Załącznik nr  2 do ogłoszenia o naborze wniosków.
 1. Informacja o wymaganych dokumentach potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:
  • Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami wymaganymi we wniosku dla danego Wnioskodawcy;
  • Zgodnie z § 19 ust. 4 rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 (Dz. U. poz. 1570 z późn. zm.) w celu oceny zgodności operacji z LSR oraz dokonania wyboru operacji należy dołączyć załączniki:
  • Oświadczenie o przewidywanym czasie realizacji operacji – załącznik nr 3;
  • oferty potwierdzające wysokość ujętego wydatku stanowiącego koszt kwalifikowalny ujętego w Zestawieniu Rzeczowo-Finansowym w Biznesplanie.
  • Oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych w poddziałaniu 19.2  oraz klauzula zgody – załącznik nr 4.
 2. Wskazanie wysokości limitu środków w ramach ogłaszanego naboru:
  • Powstanie nowych przedsiębiorstw – 699 034,78 euro, co po indykatywnym kursie 4 PLN/EUR stanowi 2.796 139,12zł;
 3. Informacja o miejscu udostępnienia Strategii Lokalnej Kierowanej przez Społeczność, formularza wniosku o udzielenie wsparcia, formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy o udzielenie wsparcia:
 4. Informacja o miejscu udostępnienia procedury oceny wniosku oraz Lokalnych Kryteriów Wyboru wraz z opisem przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium:

Nabór pdf.
Nabór docx.
Załączniki

Źródło: wegliniec.pl

Share.

About Author