Darowizna na cele społeczne…

0

W roku 2004 zmieniają się zasadniczo przepisy normujące kwestię korzystania z ulg z tytułu dokonywania darowizna na cele społeczne. W zgodzie z unormowaniem art. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podstawę obliczenia podatku można pomniejszyć o kwoty darowizn przekazanych na cele:

Przeczytaj caly artykuł a) określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego, organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w tej ustawie i realizującym te cele,
b) kultu religijnego
– w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż 350 zł.
Łączna kwota odliczeń z obu wymienionych tytułów nie może przekroczyć w roku podatkowym 350.- zł, z tym że odliczeniu nie podlegają darowizny poniesione na rzecz:

1) osób fizycznych,
2) osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1, 5 proc. oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami.

W przypadku darowizn dokonywanych na rzecz organizacji pożytku publicznego należy jednak pamiętać, że nie każda organizacja o charakterze społecznym posiada przymiot organizacji pożytku publicznego. Dlatego też przed dokonaniem wpłaty podatnik winien upewnić się czy dana organizacja (stowarzyszenie, fundacja itp.) spełnia warunki określone przez ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) a szczególnie wymogi przewidziane m.in. w art. 3 i 4 (określenie podmiotów oraz zakresu zadań uznawanych za sferę pożytku publicznego) oraz art. 20 – 22 (warunki formalne, w tym np. uzyskanie stosownego wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym) powołanej ustawy.

Wysokość wydatków na wspomniane cele ustala się na podstawie dowodu wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego, a w przypadku darowizny innej niż pieniężna – dokumentem, z którego wynika wartość tej darowizny oraz oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu.

Władysław Sikora

Share.

About Author

Projektant graficzny, przedsiębiorca.