Program Stypendialny „zDolny Śląsk”

0

Tuż przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego Fundacja Edukacji Międzynarodowej zaprasza uczniów i absolwentów dolnośląskich szkół do składania wniosków w XVIII edycji Programu Stypendialnego „zDolny Śląsk”.

Na roczne stypendia, fundowane z dotacji Samorządu Województwa Dolnośląskiego i środków Fundacji Edukacji Międzynarodowej, mają szanse uczniowie, którzy w minionych dwóch latach szkolnych osiągnęli ponadprzeciętne wyniki w nauce, sporcie, działalności artystycznej lub społecznej. Wnioski mogą składać wszyscy uczniowie szkół podstawowych (począwszy od tegorocznych absolwentów klas czwartych) i średnich. Przewiduje się przyznanie około 50 stypendiów w wysokości od 2500 zł do 3500 zł.

Kandydaci proszeni są o wypełnienie wniosków opisujących ich dokonania oraz dostarczenie dokumentacji, która potwierdza te opisy w postaci potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii świadectw, dyplomów itp. Regulamin konkursu oraz wzory wniosków dostępne są na stronie internetowej organizatora: http://www.fem.org.pl/rusza-nabor-wnioskow-w-xviii-edycji-programu-stypendialnego-zdolny-slask/

Dokumenty należy przesyłać pocztą do 24 września 2018 na adres: Fundacja Edukacji Międzynarodowej, ul. Racławicka 101, 53-149 Wrocław (decyduje data stempla pocztowego). Ogłoszenie wyników nastąpi pod koniec października.

Program Stypendialny „zDolny Śląsk” ma na celu znoszenie barier w dostępie do oświaty oraz wspieraniu uzdolnionej młodzieży na terenie Dolnego Śląska. Program został zainicjowany w 2001 roku przez Fundację Edukacji Międzynarodowej (FEM) i Samorząd Województwa Dolnośląskiego w ramach Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień. Był to pierwszy w Polsce program pomocy najzdolniejszej młodzieży obejmujący swoim zasięgiem całe województwo. Przy FEM powołano wówczas Kapitułę Dolnośląskiej Rady Wspierania Uzdolnień. FEM zorganizowała już czternaście edycji programu stypendialnego. W jego ramach pomoc otrzymało ponad 1000 młodych ludzi, a na ten cel wydatkowano ponad 1 200 000 złotych.

FEM zDolny Slask nabor wnioskow 2018

Share.

About Author